« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – I. etapa, Jablonec nad Nisou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 03 navrh smlouvy o dilo NOVĚ
SMLOUVA O DÍLO
<br> číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
<br>
<br>
<br>
<br>
„Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – I.etapa <,>
Jablonec nad Nisou“
<br>
uzavřená mezi smluvními stranami
<br>
<br> Statutární město Jablonec nad Nisou
<br> a
<br> …………………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
mezi následujícími smluvními stranami:
<br> Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ: 002 62 340
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19,466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupené panem Bc.Milanem Kroupou,primátorem a
MgA.Jakubem Chuchlíkem,náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka,a.s.Jablonec nad Nisou,č.ú.121451/0100
(dále jen „Objednatel”)
<br> a
<br> ……………………………… <.>
IČ:
DIČ:
se sídlem
zapsaná v obchodního rejstříku,vedeném Krajským soudem v ………………,oddíl … vložka ….<,>
zastoupená
bankovní spojení:
na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)
<br> (Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně XXX XXXX „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně XXX XXXX „Strana”)
<br>
PreambULE
X.Tato Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem <,>
a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného Díla <.>
<br> 2.Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce
s názvem „Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – I.etapa,Jablonec nad Nisou“ (dále jen veřejná zakázka) <.>
<br> 3.Smluvní strany prohlašují,že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy.Smluvní strany se zavazují <,>
že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek,jedině že...
Příloha 06 soupis prací dodávek a služeb NOVĚ
Rekapitulace stavby Export Komplet VZ 2.0 ZAMOK False False {ff3cdf76-bd1e-471f-bc1e-c3db32b32353} 0,01 21 0,01 15 REKAPITULACE STAVBY v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v Návod na vyplnění 0,001 Kód: 2017022-JBCC-1 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek 0,01 Stavba: Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I.etapa,Jablonec nad Nisou 0,01 KSO: 827 21 11 CC-CZ: 22231 0,01 Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 15.5.2019 0,01 0,01 Zadavatel: IČ: 00262340 0,01 Statutární město Jablonec nad Nisou DIČ: CZ00262340 0,01 0,01 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj 0,01 Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 0,01 False Projektant: IČ: 27497763 False SNOWPLAN,spol.s r.o.DIČ: CZ27497763 True 0,01 Zpracovatel: IČ: 27497763 0,01 SNOWPLAN,spol.s r.o.DIČ: CZ27497763 True Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.Položky,které pochází z této cenové soustavy,jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí.Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy,které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz,sekce Cenové a technické podmínky.XXXX XXX DPH X.XX Sazba daně Základ daně Výše daně DPH základní 21.00% 0.00 0.00 snížená 15.00% 0.00 0.00 zákl.přenesená 21.00% 0.00 0.00 sníž.přenesená 15.00% 0.00 0.00 nulová 0.00% 0.00 0.00 XXXX s DPH v CZK X.XX REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 2017022-JBCC-1 Stavba: Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I.etapa,Jablonec nad Nisou Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 15.5.2019 Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant: SNOWPLAN,spol.s r.o.Informatívní údaje z listů zakázek Uchazeč: Zpracovatel: SNOWPLAN,spol.s r.o.Kód XXXXX XXXX XXX DPH [CZK] XXXX s DPH [CZK] Typ z toho Ostat.náklady...
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-605412306-74627817/VysvetleniZD2016-605412306-74627817/VysvetleniZDDetail2016-611413885
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-605412306-74627817/VysvetleniZD2016-605412306-74627817/VysvetleniZDDetail2016-608125389
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-605412306-74627817/ZadavaciDokumentace-605412306-74627817/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-605412306-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-605412306-74627817
kousal@mestojablonec.cz
Základní informace o zadávacím postupu | NENZákladní informace o zadávacím postupu
Základní informace Rozdělení na části Jedná se o importovanou VZ Datum zrušení ZP Datum uveřejnění ZP na profil22.5.2019 13:37 Identifikátor ZP na profilu zadavatele Aktuální stav ZP
select
Neukončen
Zadán
Zrušen
Plánován
Systémové číslo NEN Název zadávacího postupu Evidenční číslo zakázky ve VVZ Evidenční číslo v XXX Systémové číslo ET Systémové číslo IEN Režim VZ
Podlimitní soutěž o návrh
Nadlimitní soutěž o návrh
Koncese na služby
Stavební práce
Identifikátor ZP na archivním profilu zadavatele Původní kód profilu Kód související ZP Zadávaná v DNS VZ zadávána na základě RS/RD Jedná se o rámcovou dohodu DNS Rámcová smlouva/dohoda Výsledkem ZP bude zavedení DNS Specifikace podání Lhůta pro podání nabídek13.6.2019 10:00 Předmět Popis předmětu Předmětem plnění jsou stavební práce na výstavbě dešťové kanalizace v centru Jablonce nad Nisou.Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v ulicích Poštovní,Liberecká,Generála Mrázka a Průmyslová s propoji do sousedních ulic Komenského,Jehlářská,Máchova,Opletalova a Jugoslávská.Součástí dešťové kanalizace je i regulační šachta,retenční nádrž a výustní objekt do XXXXXX Lužické Nisy.Celá akce je projekčně i realizačně koordinována se souběžně probíhajícími akcemi jiných investorů ( GasNet s.r.o.– rekonstrukce plynovodu a SVS,a.s.– rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu).Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci včetně příloh Kód z číselníku NIPEZ Název z číselníku NIPEZ Kód z číselníku CPV Název z číselníku CPV Hlavní místo plnění
Pro opětovné zpřístupnění detailu klikněte do seznamu na nějakou položku bez stisknuté klávesy Ctrl nebo Shift.Lze použít také tlačítko Storno <.>
Čekejte prosím,stránka se načítá
 Stránka 1 z 1,položky 1 až 1 z 1
Pro opětovné zpřístupnění detailu klikněte do seznamu na nějakou položku bez stisknuté klávesy Ctrl nebo Shift.Lze použít také tlačítko Storno <.>
Čekejte prosím,stránka se načítá
Místo plněn...
cerna@mestojablonec.cz
Základní informace o zadávacím postupu | NENZákladní informace o zadávacím postupu
Základní informace Rozdělení na části Jedná se o importovanou VZ Datum zrušení ZP Datum uveřejnění ZP na profil22.5.2019 13:37 Identifikátor ZP na profilu zadavatele Aktuální stav ZP
select
Neukončen
Zadán
Zrušen
Plánován
Systémové číslo NEN Název zadávacího postupu Evidenční číslo zakázky ve VVZ Evidenční číslo v XXX Systémové číslo ET Systémové číslo IEN Režim VZ
Podlimitní soutěž o návrh
Nadlimitní soutěž o návrh
Koncese na služby
Stavební práce
Identifikátor ZP na archivním profilu zadavatele Původní kód profilu Kód související ZP Zadávaná v DNS VZ zadávána na základě RS/RD Jedná se o rámcovou dohodu DNS Rámcová smlouva/dohoda Výsledkem ZP bude zavedení DNS Specifikace podání Lhůta pro podání nabídek13.6.2019 10:00 Předmět Popis předmětu Předmětem plnění jsou stavební práce na výstavbě dešťové kanalizace v centru Jablonce nad Nisou.Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v ulicích Poštovní,Liberecká,Generála Mrázka a Průmyslová s propoji do sousedních ulic Komenského,Jehlářská,Máchova,Opletalova a Jugoslávská.Součástí dešťové kanalizace je i regulační šachta,retenční nádrž a výustní objekt do XXXXXX Lužické Nisy.Celá akce je projekčně i realizačně koordinována se souběžně probíhajícími akcemi jiných investorů ( GasNet s.r.o.– rekonstrukce plynovodu a SVS,a.s.– rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu).Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci včetně příloh Kód z číselníku NIPEZ Název z číselníku NIPEZ Kód z číselníku CPV Název z číselníku CPV Hlavní místo plnění
Pro opětovné zpřístupnění detailu klikněte do seznamu na nějakou položku bez stisknuté klávesy Ctrl nebo Shift.Lze použít také tlačítko Storno <.>
Čekejte prosím,stránka se načítá
 Stránka 1 z 1,položky 1 až 1 z 1
Pro opětovné zpřístupnění detailu klikněte do seznamu na nějakou položku bez stisknuté klávesy Ctrl nebo Shift.Lze použít také tlačítko Storno <.>
Čekejte prosím,stránka se načítá
Místo plněn...

Načteno

edesky.cz/d/3048270

Meta

Zákon 106/1999   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   EIA   Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz