« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zařízení pro nakládání s odpady SUNEX Kladno - ROZHODNUTÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Praha:
<br> 12.1.2016
<br> Číslo jednací:
<br> 151984/2015/KUSK
<br> Spisová značka:
<br> SZ_151984/2015/KUSK
<br> Vyřizuje:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX,l.XXX
<br> Značka:
<br> OŽP/Pr
<br> Dle rozdělovníku
<br> ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný
správní orgán podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,v platném znění (dále jen „zákon“)
a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb.<,>
o krajích (krajské zřízení),na základě provedeného zjišťovacího řízení
rozhodl
podle § 7 odst.6 zákona,že záměr
„Zařízení pro nakládání s odpady SUNEX,Kladno“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br> Identifikační údaje
Název záměru: Zařízení pro nakládání s odpady SUNEX,Kladno
Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona: kategorie I/II bod 10.1 „Zařízení k odstraňování
nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I).“,kategorie II <,>
přílohy č.1 k cit.zákonu <.>
Oznamovatel: SUNEX,spol.s r.o <.>,Bechyňská 640,199 02 Praha 9 <.>
IČ oznamovatele: 16188578
Zpracovatel oznámení: Ing.XXXXX XXXXX,Šeříková XXXX,XXX XX Dobříš <.>
Kapacita (rozsah) záměru: Záměr předpokládá,že do stávajícího zařízení určeného ke
sběru,výkupu a využívání kovových odpadů (autovraků,elektro odpadů a kovových
odpadů s obsahem ropných látek) bude ročně přijato maximálně 16 000 tun odpadů <,>
z toho maximálně 10 000 tun nebezpečného odpadu.Okamžitá kapacita zařízení je
stávající do 370 tun odpadů (z toho max.270 tun nebezpečných odpadů) <.>
<br> Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br> tel.: 257 280 xxx
<br> fax: 257 280 170 prijmeni@kr-s.cz
<br> www.kr-stredocesky.cz
<br> strana 2 / 11
<br> Předpokládaná maximální četnost jízd nákladních automobilů při realizování
záměru je 20 jízd za měsíc.Většina dopravy je zajišťována železniční dopravou <.>
Umístění záměru:
<br> kraj:Středočeský
obec:Kladno
k.ú.: Kladno,p.č.6100/2,6100/3
<br> Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: V blízkosti řešeného areálu je
několik dalších provozoven,jako je např.Kovošrot Group a.s <.>,provozovna Kladno,které
nemohou pokrýt poptávku po odbytu kovových odpadů a zároveň neposkytují kompletní
zamýšlený sortiment odebíraných odpadů tohoto záměru <.>
Kumulace vlivů zařízení s jinými záměry v uvedené lokalitě se nepředpokládá,neboť
z realizovaných záměrů je v dané lokalitě pouze sběr a výkup i využívání odpadů bez
jakékoliv výrobní činnosti a negativního vlivu na životní prostředí a v předmětné zóně nelze
realizovat,připravovat nebo uvažovat s jinými záměry,které by v kumulaci s vlivy zařízení
k nakládání s odpady způsobily zhoršení životního prostředí a veřejného zdraví v dané
lokalitě <.>
Areál je situován v průmyslové části města,vždy byl využíván pro průmyslovou výrobu či
dopravu,zvláště pak železniční a areál bude nadále využíván pro účely nakládání s odpady <,>
tzn.ke stejnému účelu.Silniční vjezd do areálu bývalé huti Koněv,v němž je hala zařízení
umístěna,je z Libušiny nebo Dubské ulice,příjezd v areálu je po tzv.„valmetce“ – bývalé
propojovací komunikaci jednotlivých hutí POLDI SONP Kladno,s betonovým případně
panelovým povrchem <.>
Stručný popis technického a technologického řešení záměru: Zařízení pro sběr,výkup
a využívání kovových odpadů je situováno do již provozovaného zařízení,kdy je pouze
rozšířen sortiment odebíraných odpadů o nebezpečné odpady,tzn.o baterie,akumulátory
a kovové odpady obsahující nebezpečné látky <.>
Autovraky dojedou do zařízení buď po vlastní ose,dopravou zajištěnou původci odpadů nebo
na nákladním automobilu či návěsu provozovatele zařízení.Při přejímce jsou váženy na
smluvní 30t vozové váze v majetku společnosti SKS.Po prohlídce autovraku budou
provedeny administrativní úkony přejímky – vydání potvrzení o převzetí autovraku a jeho
zaevidování do provozní dokumentace a elektronického Informačního systému vedení toků
vybraných autovraků.Autovraky budou před zpracováním soustřeďovány na zpevněné ploše
v hale.Provozní kapaliny jsou odstraňovány ihned po přejímce.Pod možná místa úniků
nebezpečných látek z autovraků či jiných odpadů jsou podkládány záchytné,nepropustné
a působení provozních kapalin odolné,nádoby.Manipulace s autovraky bude prováděna
ručně,pomocí otočného sloupového jeřábu o nosnosti 1000 kg nebo vysokozdvižným
vozíkem.Zpracování je prováděno na pracovišti v hale v ocelové nepropustné jímce.Tato
zároveň tvoří havarijní jímku (její objem výrazně přesahuje možný výskyt zbytků kapalin) <.>
Vlastní zpracování bude prováděno demontáží ručním popř.elektrickým nářadím (montážní
klíče,hasáky,šroubováky,kleště,elektrické vrtačky apod.) dle pokynů výrobce pro daný typ
automobilu a s využitím zkušeností obsluhy zařízení,případně – při nemožnosti rozebrání –
výjimečně broušení úhlovou bruskou či ohřev nebo řezání plamenem <.>
Postup demontáže: Pře...

Načteno

edesky.cz/d/304538

Meta

Územní plánování   Prodej   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz