« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění smlouvy Manažerská akademie, soukr. SŠ, Beroun

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

`
jl Í
<br>
<br>
<br> 1'
| ±
<br> _L
i <.>
<br> ní Strany:
EnnĚ ij "
<br> Název: Krajský úřad Středočeského kraje
<br> Sídlo: Zborovská ll,Praha 5 - Smíchov,PSČ 150 21
IČO; 70891095
<br> Zastoupený: Mgr.Lenkou Šmídovou (na Základč plné moci)
<br> Bankovní Spojení: 20095-2028111/0710
( dále jen „Poskytovatel“)
<br> a
<br> Název: Manažerská akademie,Soukromá Střední škola
IČO: 713 40 734
<br> Sídlo: Tovární 66,266 01 Beroun - Město
Zastoupena: ředitelkou školy PaedDr.Miluší Lidinskou
<br> Bankovní Spojení: 35-0360299309/0800
<br> (dále jen „Příjemce“)
uzavírají podle Zákona č.306/1999 Sb <.>,o poskytování dotací Soukromým školám <,>
předškolním a školským Zařízením,ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) Za dále
uvedených podmínek tuto
<br> Smıønvn č.S-7984/ŠKS/2016
o poskytnutí dotace a 0 Zvýšení dotace na školní rok 2016/2017
<br> DOTACE
Čı.I
<br> Smluvní strany konstatují,že podmínky § 2 a 3 Zákona pro poskytnutí dotace byly Splněny <,>
neboť do 15.října 2015 příjemce předložil krajskému úřadu:
l) vyúčtování dotace čerpané v předchozím školním roce <,>
2) výroční Zprávu o činnosti Za předchozí školní rok <,>
3) rozbor hospodaření S dotací poskytnutou v předchozím školním roce <,>
4) informaci o projednání výroční Zprávy o činnosti školy ve školské radě <.>
<br> Čı.II
Na Základč Splnění podmínek uvedených v čl.I Se Stanoví procentní podíl Z normativu
v Souladu S § 4 odst.5 Zákona u:
<br> 0 typu školy (Součásti): a) Střední odborná škola (IZO 110 012 879))
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> kód název forma kapacita předpokládaný Procentní výše
oboru oboru studia žáků počet žáků dotace
68-43-M/01 Veřejnosprávnl činnost denní 200 100 60 %
Nejvyšší povolený počet
žáků za školu: 200 60 %
ZVÝŠENÍ DOTACE
Čı.III
<br> Smluvní Strany konstatují,že podmínky Stanovené zákonem pro uzavření Smlouvy o zvýšení
dotace byly Splnčny,neboť příjemce:
<br>
<br> D
B
<br> ü
<br> 4)
<br>
<br> dostává dotace podle § 4 Zákona <,>
<br> má poslední výsledky hodnocení České školní inspekce alespoň průměrné a v posledním
protokole nebylo Českou školní inspekcí Zjištěno Závažné porušení platných právních
předpisů <,>
<br> Se Zavazuje vynaložit veškerý Svůj Zisk Za příslušný kalendářní rok f na vzdělávání a
školské Služby,popřípadě i na rehabilitaci,uskutečňuje-li vzdělávací programy pro žáky
Se zdravotním postižením <,>
<br> Splňuje podmínky podle § 5 odst.4 Zákona <.>
<br> ČLn/
<br> Na Základě Splnění podmínek uvedených V článku III.Zvyšuje poskytovatel procentní podíl
Z normativu v Souladu s § 5 odst.2 zákona u:
0 typu školy (Součásti):
<br> a) Střední odborná škola (IZŮ 110 012 879)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> kód název forma kapacita předpokládaný Procentní podíl
oboru oboru studia žáků počet žáků se zvyšuje na:
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost denní 200 100 90 %
Nejvyšší povolený počet
žáků Za školu: 200 90 %
ČLV
<br> Příjemce,pokud není obecně prospěšnou Společnosti nebo školskou právnickou osobou,je
povinen doložit vynaložení Zisku na vzdělávání a školské Služby v Souladu s § 6 odst.5
zákona.V opačném případě je poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o zvýšení dotace <.>
<br> SPOLEČNÁISTANOVENÍ
ČLvI
<br> Předmětem smlouvy o poskytnutí dotace a o Zvýšení dotace je vymezení práv a
povinností Smluvních Stran při poskytnutí a využití dotace ze Státního rozpočtu ve
školním roce 2016/2017 příjemci.Dotaci je příjemce oprávněn použít pouze ke Svému
běžnému provozu a k financování neinvestičních výdajů Souvisejících S výchovou a
vzděláváním v souladu S § l odst.2 zákona <.>
Dotaci nelze použít k úhradě nájemného v rámci Smlouvy o koupi najaté věci uzavřené
po 1.1ednu 1997.Dotace Ze Státního rozpočtu Se poskytuje škole nebo školskému
Zařízení,nikoliv jejich Zřizovateli <.>
Příjemce dotace Souhlasí Se Zveřejněním Svého názvu,adresy,dotačního titulu a
výše poskytnuté dotace v Souladu S příslušnými právními předpisy <.>
Příjemce dotace prohlašuje,že není v prodlení S plněním platebních Závazků vůči
poskytovateli dotace <.>
Dotace bude poskytována podle Skutečného počtu žáků uvedeného ve školních matrikách
pro školní rok 2016/2017,nejvýše však do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve
školském rejstříku.Počet žáků bude upřesňován v Souladu S § 6 odst.3 Zákona <.>
Dotace je poskytována formou záloh na kalendářní čtvrtletí.Poskytovatel poskytuje dotaci
převodem finančních prostředků na bankovní účet příjemce <.>
<br>
<br> 10 <.>
<br>
<br> Pokud dojde v průběhu školního roku ke Změně počtu žáků ve Srovnání s počtem,na který
Se poskytuje dotace,příjemce neprodleně tuto Skutečnost písemně oznámí a zároveň
hodnověrně prokáže krajskému úřadu <.>
<br> Výše dotace může být v průběhu školního roku,kdy je poskytována,Snížena,poskytována
na kratší období než je uvedeno v této Smlouvě,nebo Zvýšena v souladu s regulačními
opatřeními k čerpání výdajů Státního rozpočtu,o nichž rozhodla vláda nebo ministr
financí <.>
<br> Pokud škola nepředloží krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle Skutečn...


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz