« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění smlouvy MŠ MONTESSORI Poděbrady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11,Praha 5 - Smiøhøv,PSČ 150 21
70891095
Zastoupený: Mgr.Lenkou Šmídovou (na Základě plné moci)
Bankovní Spojení: 20095-2028111/0710
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br> a
Název: Mateřská škola MONTESSORI Poděbrady
IČO; 71 341 391
<br> Sídlo: Hakenova 637,Poděbrady,290 01
Zastoupena: Stanislavou Marešovou - ředitelkou
<br> Bankovní Spojení: 249335797/0300
(dále jen „Příjemce“)
<br> uzavírají podle Zákona č.306/1999 Sb <.>,ve Znění pozdějších předpisů o poskytování
dotací Soukromým školám,předškolním a školským zařízením (dále jen „zákon“) Za dále
uvedených podmínek tuto
<br> Sınıønvn č.S-7936/ŠKS/2016
O poskytnutí dotace a o zvýšení dotace na školní rok 2016/2017
<br> DOTACE
Čı.I
Smluvní Strany konstatují,že podmínky § 2 a 3 Zákona pro poskytnutí dotace byly splněny <,>
nebot' do 15.října 2015 příjemce předložil krajskému úřadu:
1) vyúčtování dotace čerpané v předchozím školním roce <,>
2) rozbor hospodaření S dotací poskytnutou v předchozím školním roce <.>
<br> Čı.II
Na základě Splnění podmínek uvedených v čl.I Se Stanoví procentní podíl z normativu
v Souladu s § 4 odst.5 zákona u:
<br> 0 Mateřská škola (IZ0181 032 261)
Kapacita: 25 dětí Předpokládaný počet dětí: 25 žáků
Procentní podíl: 60 % dotace
<br> 0 Školní jídelna - výdejna (IZO 181 032 279)
Kapacita: 25 dětí Předpokládaný počet dětí: 25 žáků
Procentní podíl: 60 % dotace
<br> ZVÝŠENÍ DOTACE
ČI.III
Smluvní Strany konstatují,že podmínky Stanoveně Zákonem pro uzavření Smlouvy o zvýšení
dotace byly Splněny,neboť příjemce:
1) dostává dotace podle § 4 zákona <,>
<br>
<br> 2) nemá vposledním protokole České školní inspekce zjištění o závažném porušení
platných právních předpisů <,>
<br> 3) Se Zavazuje Vynaložit veškerý Svůj zisk za příslušný kalendářní rok na vzdělávání a
školské Služby,popřípadě i na rehabilitaci,uskutečňuje-li vzdělávací programy pro žáky
se Zdravotním postižením <,>
<br> 4) Splňuje podmínky podle § 5 odst.4 zákona <.>
<br> ČıIV
Na základě splnění podmínek uvedených v článku III.zvyšuje poskytovatel procentní podíl
z normativu v souladu S § 5 odst.2 zákona u:
<br> 0 Mateřská škola (IZ0181 032 261)
Kapacita: 25 dětí Předpokládaný počet dětí: 25 žáků
Výše procentního podílu se zvyšuje na: 100 % dotace
<br> 0 Školní jídelna - výdejna (IZO 181 032 279)
Kapacita: 25 dětí Předpokládaný počet dětí: 25 žáků
Výše procentního podílu Se zvyšuje na: 100 0/0 dotace
<br> ČLV
Příjemce,pokud není obecně prospěšnou Společnosti nebo školskou právnickou osobou,je
povinen doložit vynaložení Zisku na vzdělávání a školské služby v Souladu S § 6 odst.5
Zákona.V opačném případě je poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o zvýšení dotace <.>
<br> SPOLEČNÁISTANOVENÍ
ČLVI
<br> l.Předmětem Smlouvy o poskytnutí dotace a o Zvýšení dotace je vymezení práv a
povinností Smluvních Stran při poskytnutí a využití dotace ze Státního rozpočtu ve
školním roce 2016/2017 příjemci.Dotaci je příjemce oprávněn použít pouze ke svému
běžnému provozu a k financování neinvestičních výdajů Souvisejících S výchovou a
vzděláváním v souladu S § l odst.2 zákona <.>
<br> 2.Dotaci nelze použít k úhradě nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené
po 1.1ednu 1997.Dotace ze státního rozpočtu Se poskytuje škole nebo školskému
zařízení,nikoliv jejich Zřizovateli <.>
<br> 3.Příjemce dotace Souhlasí Se zveřejněním Svého názvu,adresy,dotačního titulu a
výše poskytnuté dotace v Souladu S příslušnými právními předpisy <.>
<br> 4.Příjemce dotace prohlašuje,že není v prodlení S plněním platebních Závazků vůči
poskytovateli dotace <.>
<br> 5.Dotace bude poskytována podle Skutečného počtu žáků uvedeného ve školních matrikách
pro školní rok 2016/2017,nejvýše však do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve
školském rejstříku.Počet žáků bude upřesňován v souladu S § 6 odst.3 zákona <.>
<br> 6.Dotace je poskytována formou Záloh na kalendářní čtvrtletí.Poskytovatel poskytuje dotaci
převodem finančních prostředků na bankovní účet příjemce <.>
<br> 7.Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu žáků ve Srovnání S počtem,na který
Se poskytuje dotace,příjemce neprodleně tuto Skutečnost písemně oznámí a Zároveň
hodnověmě prokáže krajskému úřadu <.>
<br> 8.Výše dotace může být v průběhu školního roku,kdy je poskytována,Snížena,poskytována
na kratší období než je uvedeno vtéto smlouvě,nebo zvýšena v souladu S regulačními
<br> 10 <.>
<br> H
<br> opatřeními k čerpání výdajů Státního rozpočtu,o nichž rozhodla vláda nebo ministr
financí <.>
<br> Pokud škola nepředloží krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle Skutečnosti
kalendářního roku dle vyhlášky Ministerstva financí č.52/2008 Sb <.>,kterou se stanoví
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se Státním rozpočtem,může být výše
dotace Snížená nebo poskytnuta na kratší období než je uvedeno v této Smlouvě <.>
<br> Dotace se upraví od počátku čtvrtletí následujícího po změně,kdy došlo kpřeplatku či
nedoplatků,a tento je vyúčtován podle § 6 odst.7 zákona č.306/1999 Sb <.>
<br> Čı.vII
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/304529

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz