« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění stručného shrnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

V Praze dne:
<br> 15.1.2016
<br> Číslo jednací:
<br> 006231/2016/KUSK OŽP/HoA
<br> Spisová značka:
<br> SZ_076104/2015/KUSK/8
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Zveřejnění „Stručného shrnutí údajů uvedených v žádosti o změnu integrovaného
povolení“ podle zákona č.76/2002 Sb <.>
Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný správní úřad podle
ustanovení § 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování
znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů,v platném
znění (dále XXX XXXXX o integrované prevenci),zveřejňuje tímto v souladu s § 8 odst.2 zákona
o integrované prevenci „Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti o změnu integrovaného
povolení“ pro zařízení
„Výrobní středisko pro chov prasat Lipec“
provozované společností LIPRA PORK,a.s <.>,se sídlem 512 63 Rovensko pod Troskami Štěpánovice 38,IČ: 463 56 118podle § 4 odst.1 písm.d) zákona o integrované prevenci <.>
Zařízení spadá svojí hlavní činností podle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci do
kategorie činností 6.6.c) Intenzivní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 750
kusů prasnic <.>
Doba zveřejnění je 30 dnů.Do žádosti je možné nahlížet,pořizovat si z ní výpisy,opisy
případně kopie v Po a St od 8:00 – 17:00 hod <.>,v ostatní dny po telefonické domluvě,na
zdejším odboru,č.dveří 4002,po dobu zveřejnění <.>
V této lhůtě,podle § 8 odst.2 zákona o integrované prevenci,může každý zaslat
zdejšímu odboru životního prostředí a zemědělství své písemné vyjádření <.>
Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti o vydání integrovaného povolení je zveřejněno na
internetových stránkách Středočeského kraje - http://www.kr-stredocesky.cz a rovněž na
internetových stránkách Ministerstva životního prostředí - http://www.mzp.cz/ippc <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
odborný referent
na úseku životního prostředí
<br> Vyvěšeno :
Zborovská 11
<br> Sejmuto :
150 21 Praha 5
<br> tel.: 257 280 655
<br> fax: 257 280 203
<br> holasova@kr-s.cz
<br> www.kr-stredocesky.cz

Příloha č.2

5 Stručné ahrrıuti údajù uvedených v žádeati
<br>
<br> 1.Identifikaee prevezevatele
LIF'FI'Jüı PŰFIEH.ae.<.> |Ě:-153 55115
<br> l'.Haze“.r zařízení
<br>
<br>
<br>
<br> Ujfrehľıi eu'ˇedielııe pre ehev praeat Lipee
<br>
<br> 3.F'epie a 'vymezení zařízení
<br> Fin-'jdeme e erıŠeııi textu:
„Pepía zařízení a a ním příme apejenýeh čínneafi
<br>
<br> a) Teehm'er'ťe' a teehaeı'egť'ai-re.I'eefaetkff,eeefnľe Darja 5.5.5) _ařň'eı'w 5.1' zak-ena a" <.>
F'5f2552 5.5 <.>,e r'rìíegrevane,er'eıfeflar'
<br>
<br> Předmětem ť'rfiegre'zaneı'm pevanľenr“ je zařízení ť'afenzı'ıfrfiha Sheva _ar'aaaf majíef,Dreafar
_ar'e ızíee Hež F55 ke,er'aaaf,<.> [cTteĚm JI'e,er'aıfazevna _ <.>,Lfiı'firebnr“ afřea'íake,era ehm“ |IIIIJˇaaať
Lfiaea“ aeľružufieí 'zý'r'aaní,er'eıfezy.' ea'ehe'mu _araanı'ćeı'i a _aeaeeľaa pr'aam'e,přeefızýkrm
aeiat a 'zýkmmu _araaaf,'vfıžeí'ne aeuw'aefiefeh Čr'aaeafr" faepra'za,<.> [fejeľelxe'- heapedařaí'ıvfi <.>
<.> Dr-:zřekteıfana.[faaaar'ta zařízení je.312 pr'aaı'w'čea,*I 355" _eraam'a,5555 aeı'ať 'zpřeeľ'zýkxmu
a 35±Í5 praaat 'ze Uýı'mfla.Průměrný reční afaıf je 1555,eraanť'a a pr'aam'čeı'fl“.1'3 E55.iťa
r'aıžfle aeIat 'zpřeeľvýı'flmmı a *.ľ 5 555' ka r'aıžne 'zýı'eímevýaı'ì pr'aaaf <.>
<br> Technicke a ľeeıľınefegíekejednefky e'ıľe příıľehy č.1' zakena:
<br>
<br> čřaie ezn ače
_an'ˇň'ehy ní pe'zeı'ehvaaa -šnžraľzan'ˇrzenrř
a.5je.i-rfu
<br>
<br> Hala a'echevu - 31'? mfaf,aťaj víeeřaefa a.[feťeť',<,> ereLf-ez
bezateı'íıfa'zý,aufamaí'ízevan-e meı'ee' kamení.napäfienf
<.> I'flrefikeıvj'ľmr' napajećkamť','zeflťfiaee peaľfı'akeva <.>
nevflapeˇne,mazací-af ťe.mper`avar?f mabť'ı'ním
aa'reaafem,aalfleˇfı'eflf zařť'vi-:amr'
<br> Haı'a repree'ukee - _aae 1355' ke,5 aeı'feí pam-den E
aeaee.5řezaaen a 2 aekee emeaerfira <.>,ereH-ez
bezateı'ı'ua'zý,aufamaí'ı'zeLvan-e meı'ee' kamení.naıeąřenf
<.> i-refiı'fehvj'fm." napaj'eıžifamr',Izentn'ìľaae ťJ'a.I'fl“eıv“a“.'zyťapeaf
Lzaeifeı',eeredea -herkevacľnímr'.ľr'ťı'ne'zýmí raa'r'aterjf
eentra'ı'ne zkeťeı'ny.eaí'atar" ćaat." ae'zľťaeeay,mezne
tempereıfat meeüním agregafem.eavëťı'ení zařr'lzkarm'
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> výkrm praaar - XXXX XXXX ka,aťa'j víaeřaaľa a kataí <.>
<,> er'elx'ez bezaíeíí'zehjíí,aíítemaííze'zane mekne'- knnení
napajení.kaííkeívjíímí napajećkamí: 'zeníííaae
nedtı'ake'za,ne'nfyťanë-ne,mnžneaí íemner'eívťrní
mebííním a gíegáríem,eaInš-ííení zaří'zkamí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5,! Teanníek-e a íeanneíeaíeke.I'ea'neíkflv' mím-e ramen nřííenflvł 5.'í za'kena 5.F5ř2552`
55.e íníeere'zane ar'eıveneí
<br>
<br>
<br> 'ıř zařízení ae na enazí teenníeke' a íeenneíegíake Jíeıe'n ní'ky mír'n-e ramen nřííeny Č.'.I' zakena
<br> a.F5x'2552 5.5 <.>,e íníegm'vane'- preveneí.a te -ea'ene'ní aeíaí,řenneníaee.kej'aľy 'ze
akíaaľeıfaeían nadízˇíah a kaí'ííerní bek <.>
<br> Tecnníeke a Irennna.I'ıızrgín'ııkııš“jen'nntıfíıíjľr mínre rámec přííehy č.1' zakena:
<br>
<br> eznaće ezn ače
ní ní,ee'zeíeu'ana' ćaat zařízení
_ařň'any abJI'ekíu
<br>
<br> Předvjíknn aeía! ız'a'e 25 kg) - _nne 5 555 ka I'T k za
nak)J aía'j Izíaeřaeľa akaíaí,er'evez bezaíeí'í'vfnívfíí <.>
aníemaťízelzane mekre'- krmení í auene knnení
napajení keííkeínírní napajećkamí.'zení'ííaae
<,> nadtı'ak-e'nía,'nfl'taıeení eíekínakýmí,eřírnníıiıınj.:J aaıneˇtı'ení
zaříıíkarní
<br>
<br> Hafííerní.bek a apaíevací pec řívečíšłricíı Ikäní -
<.> hygíeníeký kai'ü'íenní „55x na akíad-e'zaní LřF'EF' a'epínën
zařízením řízení Waste Speeírnm a e'mnaťuıeríaíním
apaíe'zanín“.zníedín neření |eří dndrzení mínímaíní
teníeťjf“ 555“5 Jale 5555 2 aeknncí.Maxíma'íní a'enní
kaleaeíía je i:E55 - 555 kg zˇí'zaaˇíšnÉGn íkaní,zaíínfıaJíe
tenı'eťní nájezd zařízení.Uíaaíní apaı'e'za'ıní a _aak
teníeťní a'eàıeˇn zařízení a naaíeaľnjím zenía-a'nníím pre
Ixzukíae'kn
<br>
<br> Fermeniace kejn'y - 4 na-:ı'zemní na'aľrze typu
'říťkeıfíee *ı'55í"5 e en;.|'emn 2451'."n 5'- keía'a nafkíízena
<.> fneeííaníekjľł šípeıvtın íepaíeu nebe nyaľmmeenaníeky
a'e F nřećemaˇ'nfa eíen Jíímek <,>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> íľı nahrazení textem:
<br> Pen-ie zařizeııi a e niııı příme epejeııjfeh Ěiıíııeetí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> aji TecI'ınickě a technelegickě jecinetki.<.> r pecile bedLı 5.5.c] přileitt.r ě.1 zakena IE.ì'5í2552
55.<.> e integreinfaně prevenci
<br> Předmětem integre'nianěhe peveleni je zařízení intenzivnil'ıe chevu praaat majici
preeter pre 'niice nez 1'55 ke praenic.kterým je preveze'nína :"'n-'ˇijirebni etředieke pre cl'ıe'ní
praeat Lipec" adnižujici 'nirehní pre'niez'p: edcheimu praeniěek a perecInLi praenic <.>
předvzíikrm eelatI včetně eeu'niiaejicícl'ı Einneeti ídeprava.kejcle'niě I'ıeepedařat'nfi1 <.>
Prejekte'niana kapacita zařízení je: praenice 1 555 ke.praeniıřky 555 a edcl'ıe“.r aelat [eelata
cle 35 kg] 'i' '555 ke <.>
<br> Eařizeni t'iíeři dvě budete' repreciLıkce a edchevtı eelat epejeně iJLıdeveu eecialníl'ıe
zázemí zaměstnanců.F'rejekte'níana kapacita zařizeníje: praenice 1 535 ke.praeniıřkt,“ 55-'1
a edcl'ıe'ni aelat [eelata de 35 kgjı T 555 keI pre'niez íııezeteli'níe'nfl'zníiI aLıtematize'nianě n'ıekrě
krmení.napajení ke...

Načteno

edesky.cz/d/304523

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz