« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění smlouvy Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Krajský úřad Středočeského kraje
<br> -fl z Zborovská 11,Praha 5 _ Smíchov,PSČ 150 21
IČO: 70891095
<br> Zastoupený: Mgr.Lenkou Šmídovou (na Základě plně moci)
<br> Bankovní Spojení: 20095-20281 11/0710
<br> ( dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br> a
<br> Název: Masarykovo klasické gymnázium,s.r.o <.>
ICO: 26 144 123 ˇ v
<br> Sídlo: Táborská 1685,Ríčany u Prahy,PSC 251 01
Zastoupený: Tomášem Urbanem - jednatelem Společnosti
<br> Bankovní Spojení: 35-0427107309/0800
<br> (dále jen „příj emce“)
uzavírají podle Zákona č.306/1999 Sb <.>,o poskytování dotací Soukromým školám <,>
předškolním a školským Zařízením,ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) Za dále
uvedených podmínek tuto
<br> Smıønvn č.S-7941/šKS/2016
o poskytnutí dotace a o Zvýšení dotace na školní rok 2016/2017
<br> DOTACE
Čı.I
<br> Smluvní Strany konstatují,Že podmínky § 2 a 3 Zákona pro poskytnutí dotace byly Splněny <,>
neboť do 15.října 2015 příjemce předložil krajskému úřadu:
1) vyúčtování dotace čerpaně v předchozím školním roce <,>
2) výroční Zprávu o činnosti Za předchozí školní rok <,>
3) rozbor hospodaření S dotací poskytnutou v předchozím školním roce <,>
4) informaci o projednání výroční Zprávy o činnosti školy ve školské radě <.>
<br> Čı.II
Na Základě Splnění podmínek uvedených v čl.I Se Stanoví procentní podíl Z normativu
v Souladu S § 4 odst.5 Zákona následujícím Způsobem:
<br> 0 typu školy (Součásti): gymnázium (IZO 110 451 228)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> kód název forma kapacita předpokládaný %
oboru oboru studia žáků počet žáků
79-41-K/81 Gymnázium denní 320 275 60 %
Nejvyšší povolený počet je 350
_ _.žáků _ _ _ _ 60 °/‹›
ZVÝŠENÍ DOTACE
Cl.III
<br> Smluvní strany konstatují,že podmínky Stanoveně Zákonem pro uzavření Smlouvy o Zvýšení
dotace byly Splněny,neboť příjemce:
<br> U
2)
<br> 3)
<br> 4)
<br>
<br>
<br> dostává dotace podle § 4 Zákona,V
<br> má poslední výsledky hodnocení Ceské školní inspekce alespoň průměrné a v posledním
protokole nebylo Českou školní inspekci Zjištěno Závažné porušení platných právních
předpisů <,>
<br> Se Zavazuje vynaložit veškerý Svůj Zisk Za příslušný kalendářní rok na vzdělávání a
školské Služby,popřípadě i na rehabilitaci,uskutečňuje-li vzdělávací programy pro žáky
Se Zdravotním postižením <,>
<br> splňuje podmínky podle § 5 odst.4 Zákona <.>
<br> ČI.Iv
<br> Na Základě Splnění podmínek uvedených v článku III.Zvyšuje poskytovatel procentní podíl
Z normativu v Souladu S § 5 odst.2 Zákona u:
<br> øtypuškøıymønčásıiy gymnázium (IZo 110451228)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> kód název forma kapacita předpokládaný Procentní
podíl se
zvyšuje
oboru oboru studia žáků počet žáků na
79-41-K/81 Gymnázium denní 320 275 90 %
Nejvyšší povolený počet je
_ _ _ _ _ 350žáků 90%
ČLV
<br> Příjemce,pokud není obecně prospěšnou Společností nebo školskou právnickou osobou,je
povinen doložit vynaložení Zisku na vzdělávání a školské Služby v souladu S § 6 odst.5
Zákona.V opačném případě je poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o Zvýšení dotace <.>
<br> SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
ČI.vI
<br> Předmětem Smlouvy o poskytnutí dotace a o zvýšení dotace je vymezení práv a povinností
Smluvních Stran při poskytnutí a využití dotace Ze Státního rozpočtu ve školním roce
2016/2017 příjemci.Dotaci je příjemce oprávněn použít pouze ke Svému běžnému
provozu a k financování neinvestičních výdajů Souvisejících S výchovou a vzděláváním
v Souladu S § 1 odst.2 Zákona <.>
Dotaci nelze použít k úhradě nájemného v rámci Smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po
1.lednu 1997.Dotace Ze Státního rozpočtu Se poskytuje škole nebo školskému Zařízení <,>
nikoliv jejich ZřiZovateli <.>
Příjemce dotace Souhlasí Se Zveřejněním Svého názvu,adresy,dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace v Souladu S příslušnými právními předpisy <.>
Příjemce dotace prohlašuje,že není v prodlení S plněním platebních ZávaZků vůči
poskytovateli dotace <.>
Dotace bude poskytována podle skutečného počtu žáků uvedeného ve školních matrikách
pro školní rok 2016/2017,nejvýše však do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve
školském rejstříku.Počet žáků bude upřesňován v Souladu s § 6 odst.3 Zákona <.>
Dotace je poskytována formou Záloh na kalendářní čtvrtletí.Poskytovatel poskytuje dotaci
převodem finančních prostředků na bankovní účet příjemce <.>
<br> 10 <.>
<br> Pokud dojde v průběhu školního roku ke Změně počtu žáků ve Srovnání S počtem,na který
Se poskytuje dotace,příjemce neprodleně tuto Skutečnost písemně oznámí a Zároveň
hodnověrně prokáže krajskému úřadu <.>
<br> Výše dotace může být v průběhu školního roku,kdy je poskytována,Snížena,poskytována
na kratší období než je uvedeno v této Smlouvě,nebo Zvýšena v souladu S regulačními
opatřeními k čerpání výdajů Státního rozpočtu,o nichž rozhodla vláda nebo ministr
financí <.>
<br> Pokud škola nepředloží krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle skutečnosti
kalendářního roku dle vyhlášky Ministerstva financí č.367/2015 Sb <.>,kterou Se Stanoví
Zásady a lhůty finanč...


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz