« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění smlouvy Středisko volného času Dobřichovický domek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

DODATEK č.1
ke Smlouvě č.S-5070/ŠKS/2015 o poskytnutí dotace na školní rok 2015/2016
` mezi Středočeským krajem
<br> a
Střediskem volného času Dobřichovický domek
<br>
<br> Smluvní Strany:
<br> Název: Krajský úřad Středočeského kraje
<br> Sídlo: Zborovská ll,Praha 5 - Smíchov,PSČ 150 21
IČO: 70891095
<br> Zastoupený: Mgr.Lenkou Šmídovou (na základě plné moci)
<br> Bankovní spojení: 20095-2028111/0710
( dále jen „Poskytovatel“)
<br> a
Název: Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO; 029 19 541
<br> Sídlo: 5.května 12,252 29 Dobřichovice
Zastoupena: Dr.Radkou Alexy
<br> Bankovní Spojení: 320767630/5500
(dále jen „Příjemce“)
<br> I <.>
Ve Smyslu Zákona č.306/1999 Sb.o poskytování dotací soukromým školám,předškolním a
školským zařízením,ve znění pozdějších předpisů,Se v části „Smluvní strany“ mění údaje
takto:
<br> 1.Čisıø účtu příjemce; 320767630/5500
Nové číslo účtu: 3207676335/5500
<br> 2.Změna IČO: původní: 029 19 541
nøvê IČO: 04626478
<br> II <.>
Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti <.>
<br> III <.>
Tento dodatek č.1 Se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích S platností originálu,z nichž
poskytovatel obdrží tři a příjemce jeden výtisk <.>
<br> „fa
f '_ ť'.__ :1.23 H 'fax
<br> V Praze dne V Praze dne i / [9 Uflzň
Za příjemce: z?./ÍÁ Střediska vflınèhfl čflfln Za poskytovatele: _Ť ' řířj
Di'ıhfitl'lüvı'rký [Inn-rek 'F _ _r.I <.>
<br> _ ıflìu: üáazaflırfl ší,_ f
<br> akvanfl 12,25229 Dflhfizhnvinzfl,551% 4.3"/
<br>.»z '_çflf
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
vedoucí Odboru školsi'lví,mládeže a sportu
Středočeského kraje
<br>
<br> vvwwdobríchovickydomekcz
ınfo@dobrichovickydomek.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ji'řfšfáaaaüèflaa rasa-f? “
<br>
<br>
<br> V Praze dne 15.1.2015
<br> Plná moc
<br> V souladu S ustanovením §61 odst.l Zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br> zplnomocňuji
Mgr.Lenku Šmídovou
<br> vedoucí Odboru školství,mládeže a Sportu Krajského úřadu Středočeského kraje
<br> kpodepisování Smluv o poskytnutí dotací Soukromým školám vsouladu Se zákonem č <.>
306/ 1999 Sb <.>,o poskytování dotací Soukromým školám,předškolním a školským zařízením <,>
v platném Znění,a k podepisování smluv o poskytnutí účelových dotací soukromým školám
přidělených Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy ČR v souladu se zákonem ě <.>
561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,Středním,Vyšším odborném a jiném vzdělávání
<br> v platném Znění <.>
<br>
<br> řaiditel kraj kého úřadu
<br> Zborovská ll 150 21 Praha 5 tel.: 123 456 789 fax: 123 456 789 pri_'|ıneni@kr-S.cz wwwkr-Stredocesky.cz


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz