« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-4043.pdf (114 kB)
Č.j.MeDO-37163/2019-Sz str.1
<br> Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1,34420 Domažlice
<br> SPIS.ZN.: OVÚP-4043/2019
Č.J.: MeDO-37163/2019-Sz
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Szmigiel
379719111
podatelna@mesto-domazlice.cz
<br> DATUM: 31.05.2019
<br> SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Domažlice,odbor výstavby a územního plánování,jako příslušný správní orgán v souladu
s ustanovením § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů sděluje
účastníkům řízení,že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 15.04.2019 na
žádost,kterou podal
<br> XXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Nová Ves 63,345 06 Kdyně
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci
<br> NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
<br> na pozemku parc.č.4784/1,5388 v katastrálním území Domažlice <.>
<br> Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Městský úřad Domažlice,odbor výstavby a územního
plánování,úřední dny Po,St 7:30-17,polední přestávka 12:00-12:30 hod,Út,Čt 7-15:15,polední
přestávka 11:30-12:00 hod.Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci
rozhodne <.>
<br> Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
<br> st.p.2521,2797,2798,3447,4108,parc.č.138/1,138/4,145/1,5522 v katastrálním území
Domažlice
<br> Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
<br> Domažlice,Bezděkovské Předměstí č.p.521,č.p.522,č.p.514,č.p.515
<br> Poučení:
<br> Sdělení se netýká žadatele,pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje,a účastníka,který se vzdal
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
vedoucí odboru výstavby a ÚP
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> a současně zveřejněno na elektronické desce úřadu způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Podpis a r...

Načteno

edesky.cz/d/3038924

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz