« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Závěrečný účet města Domažlice za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komentar_ZU_2018.pdf (120 kB)
Komentář k Závěrečnému účtu města Domažlice za rok 2018
<br> Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018,údaje o
hospodaření města a jeho zřízených organizací.Součástí závěrečného účtu jsou údaje o
celkových aktivech a pasivech,přehled o finančním vypořádání dotací se státním rozpočtem <,>
rozpočtem kraje,přehled o poskytnutých dotacích a darech z rozpočtu města v roce 2018 a
výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2018,které provedla auditorská firma
HZ Plzeň s.r.o <.>
<br> Plnění rozpočtu města Domažlice k 31.12.2018
<br> Rozpočet města Domažlice na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem města Domažlice dne
28.03.2018 s celkovými příjmy ve výši 443.686.190 Kč a výdaji ve výši 543.686.190 Kč <,>
saldem rozpočtu – 100.000.000 Kč a výší investiční rezervy 275.986.780 Kč <.>
Změnami rozpočtu v průběhu roku,na základě rozpočtových opatření,schvalovaných radou
města a zastupitelstvem města,byl schválený rozpočet upravován <.>
<br> Skutečné příjmy za rok 2018 dosáhly výše 376.801.130 Kč,což představuje 83,63 %
upraveného rozpočtu.Skutečné výdaje za rok 2018 dosáhly výše 357.718.740 Kč,což
představuje 64,98 % upraveného rozpočtu.Saldo příjmů a výdajů za rok 2018 je ve výši
+ 19.082.390 Kč <.>
Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu z pohledu finančních toků za
příslušné účetní období <.>
<br> Financování za rok 2018 je ve výši -19.082.390 Kč.Ve financování jsou zahrnuty splátky úvěru
na výstavbu kanalizace v Havlovicích,změna stavu prostředků na účtech města a operace
z peněžních účtů ÚSC <.>
<br> Příjmy rozpočtu za rok 2018
<br> Skutečné příjmy za rok 2018 dosáhly výše 376.801.130 Kč,což představuje 83,63%
upraveného rozpočtu příjmů <.>
Daňové příjmy dosáhly v roce 2018 výše 209.529.300 Kč,což představuje 101,50 %
upraveného rozpočtu.Daňovými příjmy jsou příjmy ze sdílených daní od finančního úřadu <,>
příjmy z místních poplatků,správní poplatky a daň z nemovitých věcí.Sdílené daně,zasílané
finančním úřadem do...
zaverecny_ucet_2018_tabulky.pdf (423 kB)
Stránka 1
<br> Závěrečný účet města Domažlice za rok 2018
Plnění rozpočtu města Domažlice k 31.12.2018 v tis.Kč
<br> Schválený Upravený Skutečnost Plnění %
Rozpočet Rozpočet 31.12.2018 Sk/Urozp
<br> Daňové příjmy 101,49
Nedaňové příjmy 63,93
Kapitálové příjmy 74,94
Přijaté dotace 70,15
v XXX neinvestiční dotace XX,XX
investiční dotace XX,05
Příjmy celkem 83,63
Běžné výdaje
odpočet DPH
Celkem běžné výdaje 98,70
Kapitálové výdaje 37,35
Výdaje celkem 64,98
Saldo příjmů a výdajů
Čerpání úvěru 0,00
Zůstatek nesplacených dlouhodobých úvěrů celkem
ČS – Havlovice kanalizace
Zůstatek krátkodobých úvěrů - kontokorent 0,00
ČSOB,KB - kontokorent 0,00
Splátky dlouhodobých úvěrů
ČS - Havlovice,kanalizace
<br> 206 454,18 206 454,18 209 529,30
91 189,30 91 931,20 58 767,15
36 294,00 36 763,90 27 552,38
<br> 109 748,71 115 392,57 80 952,30
66 678,97 71 902,85 69 190,48
43 069,74 43 489,74 11 761,82
<br> 443 686,19 450 541,85 376 801,13
242 552,41 235 897,37 240 191,96
<br> 33 803,36 26 006,72
242 552,41 269 700,73 266 198,68
301 133,78 314 644,48 117 526,78
543 686,19 550 541,85 357 718,74
<br> -100 000,00 -100 000,00 19 082,39
<br> 1 706,42
1 706,42
<br> 1 910,94
1 910,94
<br>
<br> Stránka 2
<br> Plnění příjmů rozpočtu k 31.12.2018 v Kč
<br> PŘÍJMY
Schv.rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR Plnění UR
<br> SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR %
Daň z příjmu FO placená plátci (p.1111) 104,25 104,25
Daň z příjmu FO placená poplatníky (p.1112) 88,89 88,89
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou (p.1113) 117,15 117,15
Daň z příjmu PO 96,95 96,95
Daň z příjmu PO za obce 100,00 100,00
Daň z přidané hodnoty 101,75 101,75
Odvody za odnětí zemědělské půdy a lesa 754,53 754,53
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 100,78 100,78
Poplatek ze psů 104,80 104,80
Poplatek za užívání veřejného prostranství 147,07 147,07
Poplatek z ubytovací kapacity 110,30 110,30
Daň z hazardních her 154,38 154,38
Zrušený odvod z loterií kromě VHP 583
Příjmy za zkoušky -řidičská oprávnění 91,29 91,29
Příjmy - ek...
Zprava_prezkoumani_vysledku_hospodareni_2018.pdf (5336 kB)

Zaverecny_ucet.pdf (100 kB)
Město Domažlice
Odbor finanční MěÚ
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
<br> V Domažlicích 29.05.2019
vyřizuje: Ing.A.Kučerová
<br> Závěrečný účet města Domažlice za rok 2018
<br> Na základě § 17 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů,zveřejňujeme návrh Závěrečného účtu města Domažlice za rok 2018 <.>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu je možné uplatnit písemně do 11.06.2019 (na adrese
uvedené v záhlaví) nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Domažlice,které se koná
dne 19.06.2019
od 16.00 hod <.>,v malém sále Městského kulturního střediska Domažlice,náměstí Míru 51 <,>
Domažlice <.>
<br> JUDr.XXXXXX XXXXX
starosta města Domažlice
<br> v.r <.>
<br>
2019-05-30T07:55:22+0000
pečeť úřadu

Načteno

edesky.cz/d/3038922

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Volby   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej   EIA   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz