« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - návrh - oznámení společného jednání o návrhu: Změna územního plánu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2018-9266-1.pdf (124 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
nám.Míru 1,344 20 Domažlice
<br> SPIS.ZN.: OVÚP-9266/2018
NAŠE Č.J.: MeDO-36926/2019-Sa
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> Mgr.XXX XXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jan.sachl @mesto-domazlice.cz
<br> DATUM: 31.5.2019
<br> OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILAVČE
<br> MěÚ Domažlice,odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě zadání územního plánu
pořídil v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu <.>
<br> Pořizovatel v souladu s § 50 odst.2 stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům,krajskému úřadu <,>
obci,pro kterou je územní plán pořizován a sousedním obcím,že společné jednání o návrhu změny č.1
územního plánu Milavče se koná
<br> ve středu 26.6.2019 ve 13:00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Domažlice,4.patro,Náměstí Míru
1,Domažlice <.>
<br> Pořizovatel podle § 50 odst.2 stavebního zákona
<br> v y z ý v á
<br> dotčené orgány a krajský úřad k uplatnění stanovisek a sousední obce k uplatnění připomínek ve lhůtě 30
dnů ode dne jednání.Po tuto dobu pořizovatel umožní uvedeným orgánům nahlížet do návrhu změny
č.1 ůzemního plánu Milavče.K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.Stanovisko musí
obsahovat závaznou (výrokovou) část a odůvodnění.Ve výrokové části bude uvedeno řešení,které je
předmětem stanoviska,ustanovení zákona,které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních
předpisů,na kterých je obsah výrokové části založen.V odůvodnění orgán uvede důvody,o které se opírá
obsah výrokové části,podklady pro jeho vydání a úvahy,kterým se řídil při jejich hodnocení a při
výkladu právních předpisů,na kterých je obsah výrokové části založen <.>
<br> Návrh změny č.1 územn...

Načteno

edesky.cz/d/3038919

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz