« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_261a.pdf (139 kB)
M STO KDYN
Nám stí 1 ID schránky: myqbdp5
345 06 Kdyn IČO 00 253 464
tel.: 379 413 511 www.kdyne.cz
<br> __________________________________________________________________________
<br>
na základě usnesení rady města ze dne 28.5.2019
<br>
<br> vyhlašuje k o n k u r z
<br>
na obsazení funkce ředitele / ředitelky
příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyn,Markova 523,345 06 Kdyn
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady uchazeče :
- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických
<br> pracovnících a o změně některých zákonů <,>
- organizační a řídící schopnosti <,>
- znalost školské legislativy a souvisejících předpisů <,>
- znalost školské ekonomiky a souvisejících předpisů
- občanská a morální bezúhonnost <,>
- dobrý zdravotní stav <.>
<br>
Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozd ji do 28.6.2019 do 12:00 hodin
v obálkách označených „KONKURZ – NEOTVÍRAT“ na adresu:
Městský úřad Kdyně,Náměstí 1,345 06 Kdyně
<br>
Náležitosti přihlášky:
- písemná přihláška (jméno,příjmení,popř.titul,datum a místo narození,státní
<br> příslušnost,místo trvalého pobytu,telefonní spojení,datum a podpis)
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
- doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce
<br> pedagogické praxe <,>
- životopis (psaný vlastní rukou) <,>
- návrh koncepce dalšího rozvoje Mateřské školy Kdyně,Markova 523,345 06 Kdyně
<br> (maximální rozsah 5 stran strojopisu) <,>
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání <,>
- čestné prohlášení podle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb <.>,ve znění pozd.předpisů <,>
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení
<br> ve smyslu zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších
předpisů
<br> - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce
<br> Předpokládaný termín nástupu: 1.9.2019
<br> Ve Kdyni dne 29.5.2019
<br> XXXXX XXXXXX
starosta města
v.r <.>
<...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz