« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - zápis + usnesení 8/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (384.86 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 08
<br> Datum: 27.05.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Hosté: XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Program:
<br> 1) Pozemky
<br> 2) Závěrečný účet za rok 2018
<br> 3) Smlouva o poskytnutí dotace -Pardubický kraj
<br> 4) Různé
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
ad1)
<br> Manželé Drdlovi požádali o pronájem části pozemkové parcely parcelní číslo 290/2 o
<br> výměře 52 m
2
<,>
<br> 289/1 o výměře 179 m
<br> 2
<,> 2637 o výměře 47 m
<br> 2
a stavební parcely parcelní číslo 18
<br> o výměře 248 m
2
<.> Cena za pronájem 5,- Kč za 100 m
<br> 2
doba pronájmu neurčitá <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
Manželé Mařákovi znova požádali o prodej či pronájem části pozemkové parcely parcelní
<br> číslo 1382/1 o výměře cca 370 m
2
<.>
<br> Zastupitelé zamítají vyhlášení záměru pronájmu i prodeje.Parcela bude volně přístupná <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
aadd22))
<br> ZZaassttuuppiitteelléé pprroojjeeddnnaallii ZZáávvěěrreeččnnýý úúččeett zzaa rrookk 22001188 OObbccee ii MMaatteeřřsskkéé šškkoollyy DDěěttřřiicchhoovv
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
ad3)
<br> Zastupitelé projednali smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
<br> „Podpora místní prodejny“.Celková částka neinvestiční dotace je 28 000,- Kč <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
<br>
<br>
ad4)
Pan Žilinčík požádal o záštitu nad tenisovým turnajem,který se bude konat dne
<br> 22.06.2018 <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
Zastupitelé projednali stížnosti některých chatařů v lokalitě u Kösslerů <.>
<br> Pro objektivní posouzení žádosti si zastupitelé uspořádají neveřejnou schůzku na místě samém <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
<br>
Usnesení: číslo 08/2019
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání z...

Načteno

edesky.cz/d/3034145

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz