« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška a opatření obecné povahy – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území JmK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-30 - VV MZP_2019_630_1349 OOP
Odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/19
<br> č.j.ENV/2019/65848 - MZP/2019/630/1349
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5b odst <.>
4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 5b odst.1 - 4 zákona a § 171 a násl.zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> stanovuje
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis)
při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících
živočichů na území Jihomoravského kraje
<br> Předmět úpravy
<br> Článek 1
<br> Ministerstvo životního prostředí tímto opatřením vydaným pod č.j.ENV/2019/65848 -
MZP/2019/630/1349 a oznámeným veřejnou vyhláškou dne 29.5.2019 (dále jen „opatření
obecné povahy“) povoluje podle ustanovení § 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona;1
<br> b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících
živočichů odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat (prostřednictvím osob
oprávněných podle zákona o myslivosti3)) jedince kormorána velkého stanoveného v
§ 5a odst.1 písm.a) zákona a zákazu držet usmrcené jedince stanoveného v § 5a
odst.1 písm.e) zákona,a to za podmínek uvedených dále v tomto opatření obecné
povahy <.>
<br> 1 § 3 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
2 § 6 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
3 § 39 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br> Odbor druhové ochrany
a implementace mezinár...
2019-05-30 - VV MZP_2019_630_1349
Odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/2
<br> Praha dne 29.května 2019
Sp.zn.: ZN/MZP/2019/630/381
č.j.: MZP/2019/630/1349
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: David.Fuka@mzp.cz
<br> Adresát: všechny obce Jihomoravského kraje
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků (dále jen „MŽP“),jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle § 5b
odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),v souladu s § 25 a § 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),tímto zveřejňuje
<br> opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihomoravského kraje <.>
<br> V návaznosti na termín ukončení platnosti předchozího opatření obecné povahy (č.j <.>
6462/ENV/14-381/630/14,platnost do 31.3.2019) přistoupilo MŽP k přípravě opatření
obecné povahy,kterým se v souladu s § 5b odst.4 zákona stanoví odchylný postup pro
usmrcování kormorána velkého na území Jihomoravského kraje.Důvodem pro povolení
odchylného postupu je v souladu s § 5b odst.1 zákona prevence závažných škod
na rybářství a účel ochrany (jiných) volně žijících živočichů <.>
<br> Návrh tohoto opatření obecné povahy byl v souladu s § 172 odst.1 správního řádu,ve
znění pozdějších předpisů zveřejněn vyvěšením na úředních deskách MŽP a obcí
v dotčeném území dne 11.3.2019 a po vypořádání obdržených připomínek a námitek nyní
MŽP zveřejňuje jeho výsledné znění.Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a podle § 173 od...

Načteno

edesky.cz/d/3033546

Meta

EIA   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz