« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rekonstrukce silnice II/0223, Dělnická ulice ve Kdyni

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-937.pdf (145 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1,344 20 Domažlice
<br> SPIS.ZN.: OVÚP-937/2019
Č.J.: MeDO-35796/2019-Šab
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Šabatka
379 719 111
podatelna@mesto-domazlice.cz
<br> DATUM: 27.05.2019
<br> OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,příspěvková organizace,IČO 72053119,Koterovská
462/162,Koterov,326 00 Plzeň 26 <,>
Město Kdyně,IČO 00253464,Náměstí 1,345 06 Kdyně
<br> (dále jen "stavebník") dne 07.12.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> rekonstrukce silnice II/0223,Dělnická ulice ve Kdyni
<br> na pozemku st.p.53/1,348/2,478,parc.č.262/20,262/21,262/23,1020/11,1150/1,1150/4,1150/15 <,>
1150/16,1150/21,1150/25,1150/31,1150/32,1150/39,1155/6,1155/7,1168/1,1494,1495 v
katastrálním území Kdyně.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Šířkové uspořádání
<br> Zřízením nových silničních obrub při silnici III/0223 bude změněno šířkové uspořádání komunikace na
navrženou kategorii komunikace MS2p s návrhovou rychlostí 50 km/h,se základní šířkou jízdního
pruhu 3,0 m,vodícím proužkem 0,25 m a podélným parkovacím pruhem 2,0 m.Šířka komunikace
mezi obrubami bude tudíž 6,5 m.Při pravé straně komunikace bude v celém úseku zřízen chodník
šířky 1,5 m.Stávající levostranný chodník bude rekonstruován od začátku úseku k hasičské zbrojnici
v šířce ~2,5 m,respektive 2,0 m před hasičskou zbrojnici <.>
<br> - Směrové vedení trasy
<br> Trasa komunikace byla s ohledem na okolní zástavbu ponechána ve stávajících směrových parametrech <.>
V trase jsou tudíž vloženy směrové oblouky,jejichž parametry byly voleny s ohledem na okolní
zástavbu.Trasa s malými odchylkami sleduje stávající průběh komunikace <.>
<br> - Výškové vedení trasy
<br> Výškové vedení nivelety komunikace je dáno především stávajícími podmínkami,místem napojení v
začátku úpravy,polohou stávajících sjezdů a zároveň množstvím inž.sítí uložených v komunikaci <.>
Navržená ...

Načteno

edesky.cz/d/3025721

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz