« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Územní plán města Poběžovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2017-7441.pdf (136 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
nám.Míru 1,344 20 Domažlice
<br> SPIS.ZN.: OVÚP/7441/2017
NAŠE Č.J.: MeDO-34974/2019-Piv
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> Bc.XXXX XXXXXXX,DiS <.>
XXX XXX XXX
XXX XXX 763
jiri.pivonka @mesto-domazlice.cz
<br> DATUM: 22.05.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU
<br> VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) POBĚŽOVICE
<br> MěÚ Domažlice,odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě zadání územního plánu
pořídil v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu města Poběžovice
a projednal ho s dotčenými orgány,krajským úřadem a příslušnými obcemi <.>
<br> Pořizovatel v souladu s § 52 odst.1 stavebního zákona doručuje upravený a posouzený návrh územního
plánu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou.Pořizovatel oznamuje,že veřejné
projednání návrhu územního plánu Poběžovice se koná
<br> 26.06.2019 v 16:30 hodin
<br> se schůzkou pozvaných v objektu hasičárny v Poběžovicích (ul.Žižkova čp.111) <.>
<br> Do upraveného a posouzeného návrhu ÚP Poběžovice je možné nahlédnout
<br> u po ř izovatele:
MěÚ Domažlice,odbor výstavby a územního plánování,náměstí Míru 1,344 20 Domažlice,II.patro
č.dveří 406,především v úřední dny (pondělí a středa 7.00 – 12.00,12.30 - 17.00 hod <.>,úterý a čtvrtek
7.00 -11.30,12.00 – 15.00hod <.>,pátek -zavřeno),jinak dle telefonické domluvy (viz.záhlaví oznámení) <.>
<br> na internetových stránkách m ě sta Domažlice: http://www.domazlice.eu (v sekci: Městský úřad/ Územní
plánování/ Územní plány/ Poběžovice)
(URL): https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany/pobezovice-/
<br> a v obci,pro kterou se ÚP po ř izuje: Městský úřad Poběžovice,náměstí Míru 47,34...

Načteno

edesky.cz/d/3014565

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz