« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
Mi nisterstvo zemEd6lstvi Odbor hospod6isk6 0pravy a ochrany les0 1 8S1 B'201 g-MZE-1 621 ? Spisov6 znadka.: 14LH78931201*16212 0.j.' 18918/2019-MZE-16212 Vyiizuje: JUDr.lng.JiiiStan6k,CSc.Telefon: 221812381 E-mail: Jiri.Stanek@ffr.e.cz lD DS: yphaaxS Adresa: T65nov 65117,Nov6 M€sto,110 00 Praha 1 V Praze dne:3.4.2019 iltiltilIilil tilI illilI II IIII Ir IililIIIilil 00031 1 1 65084 VEREJNA WNIASXE oPATRET{I OAECTE pOVeUy Ministerstvo zem6d€lstvi jako 0stiedni org6n st6tni spr6vy les0,v6cn6 piisluSnf podle ustanoveni $ 49 odst.2 p[sm.e) z6kona d.289/1995 Sb <.>,o lesich a o zm6nE a doplndni n6kteqich z6kon0 (lesni z6kon),ve zn6nl pozd6j5fch piedpis0 (d6le jen,<,> lesni z6kon"),vsouladu s $ 171 a n6sl.zdkona 6.500/2004 Sb <.>,spr6vnii6d,vezn6ni pozd6j5lch piedpist (dale jen,<,> sprdvni i6d"),vyd6v6 podle $ 51a lesniho z6kona ndsledujici opatienf obecn6 povahy,kteni m Ministerstvo zem6d6lstvf rozhodlo o ndsledujicich opatienlch odchylnfch od ustanovenl $ 31 odst.6,S 32 odst.1 a $ 33 odst.1 ai 3 lesnfho z{kona: 1.V lesich na 0zemi eesk6 republiky,s u/jimkou les& na 0zeml n5rodnich parkr) a jejich ochrannich pdsem,se stanovi,2e na k0rovcov6 sou5e se aZ do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastnlka lesa piednostn6 zpracovat t62bu nahodilou; povinnost vlastnfka lesa aktivn6 vyhled6vat k(trovcov6 stromy,prov6d6t jejich vcasnou t62bu a 06innou asanaci zrlst6v6 zachov6na; 2.V lesich na 0zem[,kter6 je tvoieno katastr6lnimi rizemimi,je2 jsou uvedena v piiloze 6.1 tohoto opatienl obecn6 povahy,kter6 je jeho nedilnou sou66st[ 2.1.se stanovf,2e vlastnik lesa neni povinen pouZlvat jako obrann6 opatieni lapade a kl6st lapdky; povinnost vlastnlka lesa aktivn6 rryhled6vat k0rovcov6 stromy,prov6det jejich vdasnou t62bu a 06innou asanaci z0stdvd zachov6na; 2.2.se stanovi,Ze holina \rznikla na lesnich pozemcich v drlsledku nahodil6 t62by musi bft zalesnena do 5 let a lesni porosty na ni zaji5t6ny do 10 let od jejiho vzniku; 2.3.se povoluje,aby pii zalesfovani kalamitnich holin o...

Načteno

edesky.cz/d/3014379

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz