« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Pozvánka na shromáždění, Závěrečný účet, Návrh záv. účtu - DSO Povodí Berounky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh_závěrečného_účtu_DSO_Povodí_Berounky_za_rok_2018_-_výv.pdf (100 kB)
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky
<br> za rok 2018
<br> Písemné p ř i p o m í n k y k návrhu rozpočtu mohou
být zaslány do sídla Útvaru koordinace evropských
projektů města Plzně,p.o.k rukám Ing.Václava
Koubíka,Divadelní 105/3,301 21 Plzeň nejpozději do
11.června 2019 <.>
<br> Odkaz na zveřejnění v el.podobě Odkaz na uložení v listinné podobě
Odkaz na umístění návrhu závěrečného účtu na
internetových stránkách:
http://www.cistaberounka-etapa2.eu/
<br> Odkaz na el.úřední desku:
https://www.plzen.eu/obcan/urad/elektronicka-
uredni-deska/cizi/
<br> Divadelní 105/3,Plzeň; kancelář č.dv.215
(v provozních hodinách budovy)
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
za rok 2018
Závěrečný_účet_DSO_Povodí_Berounky_za_rok_2018.pdf (3289 kB)
Závěrečný účet za rok 2018 dobrovolného svazku obcí
<br> Povodí Berounky
<br> „%$
<br> Povodí Berounky svazek obcí Nám.Republiky 1,306 32 Plzeň IČ: 750 428 60 ©
<br> Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2018
<br> Účel vzniku dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky:
<br> Dobrovolný svazek obcí Povodí Berounky vznikl za účelem přípravy a realizace skupinového projektu „Čistá Berounka — etapa II“ s cílem zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou dle požadavků směrnic Evropské unie a české legislativy ve všech členských obcích svazku v rámci skupinového projektu.Svazek obcí bude žadatelem o finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu,vpřípadě poskytnutí finanční podpory příjemcem této podpory,investorem a zadavatelem veřejné zakázky na dodavatele a dalších souvisejících zakázek <.>
<br> Dalším předmětem činnosti svazku je zastupování zájmů všech členských obcí ve věci přípravy a realizace projektu a spolupráce se všemi subjekty a institucemi,které se na přípravě a realizaci prOJ ektu budou podílet nebo budou projekt podporovat,včetně ostatních činností směřující k realizaci projektu v souladu s právním řádem České republiky a Evropské unie a naplňující účelovost předmětu činnosti svazku <.>
<br> Dobrovolný svazek obcí Povodí Berounky byl zaregistrován u Kraj ského úřadu Plzeňského kraje 1/S/2005.Dále bylo DSO Povodí Berounky přiděleno IČ: 750 428 60 <.>
<br> V současné době jsou členy tyto obce: Plzeň,Rokycany,Domažlice,Přeštice,Blovice,Plánice a Dýšina <.>
<br> Skupinový projekt Čistá Berounka — etapa II byl rozdělen při podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí do čtyř akcí,a to:
<br> - Čistá Berounka— etapa II,prOj ekt A (Intenziflkace ČOV II v Plzni);
<br> - Čistá Berounka— etapa II,pro_] ekt B (projekty města Přeštice a města Plzně);
<br> - Čistá Berounka— etapa II,projekt C (projekty města Blovice a města Rokycany);
<br> - Čistá Berounka— etapa H,mm ekt D (pro...
Pozvánka_na_SZ_DSO_-_Povodí_Berounky_dne_12.6.2019.pdf (93 kB)
P O Z V Á N K A
<br> na Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí
„Povodí Berounky“ <,>
<br> která se bude konat 12.června 2019,od 10.00 hod,v budově Magistrátu města
Plzně,nám.Republiky 1,Plzeň,Petákův sál (přízemí).Dle článku XVIII.bodu 13
stanov dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky,musí být tato pozvánka
s programem vyvěšena na úřední desce každé členské obce nejméně 7 dní
před termínem jednání <.>
<br> Žádáme statutární zástupce obcí,aby se dostavili na řádné Shromáždění zástupců
dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky <.>
<br> Program:
1.Úvod – seznámení s programem
2.Zpráva o činnosti Výkonné rady za uplynulé období
3.Projednání Závěrečného účtu DSO Povodí Berounky za rok 2018
4.Seznámení se stavem Čistá Berounka – etapa II
5.Různé
6.Návrh dalšího postupu
7.Závěr
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
předseda Výkonné rady
DSO Povodí Berounky
<br> Přílohy:
<br> 1) Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2018
<br>
2019-05-23T11:19:12+0000
pečeť úřadu

Načteno

edesky.cz/d/3010804

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   EIA   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz