« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – OOP – Ulice NN1244, veřejně přístupná účelová komunikace, Brno, místní úprava provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-22 - VV MMB_0213451_2019_HA příloha
pozemek parc č.3580/1 v k.ú.Tuřany
<br> pozemek pam E.3516 v k.ú„ Tuřany,ÚČELDVÁ KOMUNiKACE " ' " _ * *
<br> _ % vmf __ ý„__.Í_-ř_á _ i __ ibus 3,50 Q 3 'i__ m“ ' *.'-\ \ _ \,i i \-— *\_
<br> siavba Tuřanka Sii/125,Tuřany,62? 00 Brno pozemek parc.č.3581/6 \: k,ú„ Tuřany
<br> (WKLÚV'ÁT
<br> \
<br> INSTALUVAT
<br> INSTALQVAT
<br> 'I“i|iIÚiii_l|_ii„ wiiiir'i'i Iili'- '
<br> |
<br> -i||Í'i“'iii_i' *Ili qulii'TIÍIIÍHií' I'řli E_il'i'.illi Ii i! Ii I-i'iiil'i_i“irii7|.Fii_ii_i|i_.i"li|:ÍI.<.> |.i
<br> fíí/Ýfsíf/Ífžf 7/27 MAGISTRAT MĚSTA BRNA Odbor dopravy Kounicova 67,BRNO -004-
<br> _POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Kraiské ředitelství policie Jihomoravského kraia Specializované pracoviště dopravmho inženýrství BM a Bf:
<br> Odsouhlaseno dne: 0 9 “05' 2015
<br> Pod č.j.: KRPB- 108120.4 /CJ-20i“i -05000|
<br> Die g/ zákrěr-i-GHS'SĚ—Sb.5 '“7? zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> HŠ / Platnost do: / Podpis: Aky !
<br> iQDDO 240,200 m.n <.>
<br> m.pr
<br> kótovůnu v mm.poiohopianý systém JTSK,výškopisný Systém Epv
<br> Hlavni projektant stavby.Ing.arch.Jokub Fronek
<br> projektant Části: Ing.XXXXX XXXXX
<br> vyprocovoi:
<br> ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> stupeň dokumentace:
<br> mem“ BPP spoi.s.r.o <.>,Hojeckó 11,618 00 Brno Stam ROZŠiŘENi AREÁLU TUŘANKA
<br> čast _ Tuřanka 877/125,Brno—Tuřany
<br> obsah výkresu: formát: měřítko: datum: číslo výkresu: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENi i >< A4 iz500 05/200; —
2019-05-22 - VV MMB_0213451_2019_HA
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
VÁŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.:
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> DATUM:
<br> POČET LISTŮ:
<br>
<br>
<br> MMB/0213451/2019/HA
5400/OD/MMB/0194151/2019/3
<br> XXXXXX XXXXX,DiS <.>
XXX XXX XXX
XXX XXX 211
handl.martin@brno.cz
<br>
2019-05-21
003
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně
<br> přístupné účelové komunikaci,ul.NN1244,Brno (MČ Tuřany)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice NN1244,veřejně přístupná účelová komunikace,Brno,místní úprava provozu na
<br> pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel
<br> dne 9.5.2019 návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,ulice NN1244,Brno,podaný panem Jakubem Frankem,tel.č.723 850 021,formou
<br> výkresu s názvem „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „ROZŠÍŘENÍ
<br> AREÁLU TUŘANKA Tuřanka 877/125,Brno-Tuřany“,zpracovaného ing.arch.Jakubem
<br> Frankem,MENUA architekti s.r.o <.>,Bašty 413/2,602 00 Brno,s datem 05/2019,formát 1 A4 <,>
<br> měřítko 1:500,s vyznačeným souhlasem,podpisem a otiskem razítka Policie České republiky <,>
<br> Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství
<br> Brno - město a Brno – venkov,pod č.j.: KRPB-108224-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 9.5.2019 <.>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MMB/0213451/2019/HA
<br> Sp.zn.: 5400/OD/MMB/0194151/2019...

Načteno

edesky.cz/d/3008306

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz