« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - stanovení míst.úprav na PK ve městě Kdyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21565_pril4.pdf (1584 kB)
město Kdyně místní část Pranty
<br> Paana;rúeúsvšěhodopmvmho značenía dopravnďkízanzeni
<br> Legenda:
<br> MwnunMaa?
<br> ic místní komunikace III.třídy
<br> místní komunikace IV.třídy
<br> siinice I.třídy silnice II.třídy silnice III.třšdy
<br> účelové komunikace
<br> draha
<br> ckywavnďnjznačenť
<br> * P 2 nové nebo změněné
<br> * V 2 stavajici
<br> É“.» = odstraněné
<br> město Kdyně místní část Branišov
<br> Pasport a projekt svisiého dopravního značenía dopravnnkyzařůení
<br> Legenda:
<br> konuuwkacú
<br> ic místní komunikace III.třídy
<br> místní komunikace IV.třídy
<br> síinice I.třídy silnice II.třídy silnice III.třídy
<br> účeiová komunikace
<br> draha
<br> dbpnavnďuaznačěnk * P 2 nové nebo změněné ? P 2 stávající
<br> (» odstraněné
<br> mapa č.(7)
<br> &gPIORGČ
<br> ? PD
<br> JC
<br> Legenda:
<br> komunikaci/?
<br> 1-c místní komunikace HI.třídy
<br> __.— místní komunikace IV.třídy
<br> + Silnice I.třídy —-- silnice II.třídy „— silnice III.třídy
<br> dopra vní/70 značen/? * v z nově nebo změněné *? P 2 stávající
<br> 3 \ odstraněné
<br> mapa č <.>
<br>,7/
<br> “VŠ:: a “ !ZÚFČU
<br> město Kdyně
<br> mistni cást Dobříkov
<br> Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení
<br> město Kdyně nústníčást Smržovice
<br> Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení
<br> Legenda:
<br> komun/"kadi-
<br> '-1c- místní komunikace III.třídy + místní komunikace IV.třídy
<br> „ silnice III.třídy
<br> účelová komunikace
<br> dopra vnf'ho značen/? ff.-“ P 2 nové nebo změněné (? P 2 stávající
<br> % =.odstraněné
<br> mapa č.(9)
<br> agProRea
<br> ? PD
<br> d
<br> Legenda:
<br> konnuwkaoú
<br> 1c místní komunikace
<br> + siinice I.třídy W— sllnice III.třídy
<br> —— účelová komunikac- draha
<br> 3 &.o „— !
<br> m
<br> ro
<br> -4
<br> 1
<br> -_ V v 4 l19l ea -' ( reg/,40%)
<br> | ».IJ dh [15]
<br> í5tíagg; % „; \“
<br> "O „ [Sí] cn: n Í <,>
<br> lelll
<br> ÍSáb 41 říši! ]
<br> * i %,a.<.> <.>
<br> (\
<br> ?T:
<br> _ <,>
<br> _ město ...
21565_pril3.pdf (1454 kB)
Legenda:
<br> komun/“kecá
<br> nu '$do I—L
<br> místní komunikace HL třídy
<br> místní komunikace IV.třídy silnice III.třídy
<br> účelové komunikace
<br> dopra vín/ho značen/Ž“
<br> <? „
<br> nové nebo změněné stávající
<br> odstraněné
<br> město Kdyně místní část Sta rec
<br> Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení
<br> Legenda:
<br> komun/kao?
<br> iii: místní komunikace III.třídy
<br> místní komunikace IV.třídy
<br> silnice I.třídy silnice II.třídy
<br> silnice III.třídy
<br> účelová komunikace
<br> dráha
<br> dopra vní/70 značen/? *? H nové nebo změněné
<br> ? P 2 stávající !
<br> Šír“ » odstraněné
<br> mapa č.(3)
<br> agProRe&
<br> ? po
<br> město Kdyně nústníčást Prapořiště Pasport a projekt svisíého dopravního značenía dopravnůkazařúení
<br> ©“2m <,>
<br> ' H,: E 2b
<br> JSjbf '5 3[
<br> 27,-
<br> město Kdyně místní část Prapořiště Pasport a projekt svislého dopravního značenía dopravního zahzení
<br> Legenda:
<br> hwnunůaař
<br> -“1c místní komunikace III.třídy
<br> místní komunikace IV.třídy
<br> silnice I.třídy silnice II.třídy silnice III.třídy
<br> účelové komunikace
<br> dráha
<br> atmvavnďuaznačenú * 92 nové nebo změněné © P 2 stávající
<br> & 1- odstraněné
<br> (
<br> mapa č.(4)
<br> '\91 <.>
<br> 12 db (Wl
<br> (9.11qu \:
<br> Legenda:
<br> komuni/rad? 1c místní komunikace III.třídy místní komunikace IV.třídy
<br> silnice II.třídy
<br> účelová komunikace
<br> draha
<br> dopravn/ho značen/Š' &' p 2 nově nebo změněné stavajici
<br> odstraněné
<br> mapa č.(5)
<br> město Kdyně místní část Prapořiště Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení
21565_pril2.pdf (1638 kB)
Legenda:
<br> MynunMaaš místní kemunikace HI.třídy
<br> místní komunikace IV třídy
<br> ailmce sš uca
<br> síinice <.>
<br> účelové komunikace
<br> draha
<br> dOpnavnďmaznačenL
<br> <!— 9 : nove nebo zn'nénéné * P 2 stavaiicí
<br> M Odstraněné
<br> město Kdyně
<br> Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení
<br> i,„ at> 574;
<br> Legenda:
<br> komuni/raw?
<br> 1G
<br> H+
<br> A 1208.53;
<br> 3; XXX i V' iy/íusa
<br> místní komunikace HI.třídy
<br> místní komunikace ív.tridy
<br> silnice ].třídy silnice IL třídy
<br> silnice III.třídy
<br> účeiová komunikace
<br> dráha
<br> BPIHGJ
<br> íŠEIíoaÁ ?
<br> > Him Bu,—.(um
<br> &
<br> f \
<br> dopra vní/70 značemí'
<br> 'ÍŠ'PZ
<br> nové nebo změněné 3 P? stavajici
<br> mapa č.(8)
<br> odstraněné
<br> PD
<br> ÚÉSPIOR
<br> město Kdyně
<br> Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení
<br> město Kdyně
<br> Pasport a projekt svisiého dopravního značení a dopravního zařízení
<br> Legenda:
<br> komunikaci“
<br> ic místní komunikace III.třídy
<br> místní komunikace IV.třídy silnice III.třídy
<br> účeíova komunikace
<br> pa č.(9)
<br> gPÍOR€a "eD
<br> dopra vní/70 značení? \? P 2 nové nebo změněné * P 2 stávající
<br> “%.<.>.- odstraněné
<br> v
<br>,město Kdyně
<br> Pasporta panektsvťdéhc>dopravnnk3 značenía dopravnnk32ařúení
<br> (E:-ll! v.: A
<br> i:! “i“ žn ? '
<br> Legenda;
<br> “\;-'" ": Gb íUqli
<br> „\
<br> dopra vní/70 zna—čiam?
<br> místní komunikace.ll'í.třídy.S,; 2 nové nebo změněné
<br> místní komunikace ív.třídy,“© “* l stávající
<br> silnice IH.třídy 21 =- odstraněné
<br> účelova komunikace
<br> město Kdyně místní část Podzámčí
<br> Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení
<br> Legenda:
<br> komun/kao?
<br> 1c místní komunikace III.třídy + místní komunikace IV.třídy
<br> + silnice I.třídy __— silnice II.třídy
<br> mmm-.silnice III.třídy
<br> účelová komunikace
<br> draha
<br> doma vní/70 značení? ? P 2 nové.nebo změněné Ý' '“ 2 stávající
<br...
21565_pril.pdf (1933 kB)
místní komunikace IV.třídy
<br> + silnice I.třídy __—
<br> silnice II.třídy
<br> -m—- silnice III.třídy
<br> účelová komunikace
<br> dráha
<br> dopr.; mího mečem? 45 N nové nebo změněné 9 P 2 stávající
<br> Š'-.odstraněné
<br> mapa č.(2)
<br> ProRea
<br> &$ ? PD
<br> město Kdyně
<br> Pasport a projekt svislého dopravního značenía dopravnkmuzařúení
<br> Legenda:
<br> komun/kao?
<br> sukova
<br> keď“ „
<br> A >.<.>
<br> nm
<br>.Zu?
<br> I'
<br> lútíl ISE! !*
<br> město Kdyně
<br> Pasport & projekt svislého dOpravního značení a dopravního zařízení
<br> Legenda:
<br> komuni/rack
<br> místní komunikace 111.třídy
<br> místní komunikace IV.třídy silnice IH.třídy
<br> účelové komunikace
<br> dopra V/71770 značen/ř *? v z nové nebo změněné
<br> '? P 2 stávající
<br> odstraněné
<br> mapa č.(4)
<br> aSProRea
<br> ? PD
<br> 1“ 192“ QX ;- n
<br> město Kdyně
<br> Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení
<br> Legenda:
<br> komun/kao? ic místní komunikace iiI.třídy
<br>.iístni komunikace iv.třídy
<br> silnice L třídy silnice li.třídy
<br> silnice.I! L třídy
<br> účelova komunikace
<br> dráha
<br> dopra mýho značení?
<br> "* Pz nové nebo změně—ne'
<br> i- p : stavajici
<br> &* odstranene
<br> komun/kao?
<br> 1c
<br> místní komunikace III.třídy
<br> místní komunikace IV.třídy
<br> silnice 1.třídy silnice II.třídy
<br> silnice III.třídy
<br> účelová komunikace
<br> dráha
<br> íUZdei'.„J: |
<br> (_ ru,-fl.' t_i
<br> dopra vn/ho značen/Í- 9 P 2 nové nebo změněné
<br> 59 H stávající
<br> * - odstraněné
<br> mapa č.(5)
<br> ŠPIORGa
<br> & ? PD
<br> _ město Kdyně
<br> PaSport a projekt svislého dopravního značení a dOpravního zařízení
<br> Legenda:
<br> komun/kao?
<br> ic místní komunikace III.třídy
<br> + místní komunikace IV třídy
<br> + silnice L třídy __— silnice II.třídy _m- silnice 111.třídy
<br> účelové komunikace
<br> dra na
<br> dopra Viv/770 značen/Í-
<br> * PZ nové nebo změněné
<br> © Pz stavajici
<br> *! - odstraněné
<br> '.<.> \ \liíš-Íaaů'ř“ '- -...
21565.pdf (364 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-3220/2019
Č.j.: MeDO-21565/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 22.05.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy –
stanovení místních úprav provozů na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu města Kdyně,IČ: 00253464 <,>
se sídlem: Náměstí čp.1,345 06 Kdyně,podaného dne: 25.03.2019 prostřednictvím společnosti
PasProRea PD s.r.o <.>,IČ: 06988563,se sídlem: Holkov čp.32,382 32 Velešín,a jeho projednání
s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor
Domažlice,dopravní inspektorát Domažlice,který k dané věci věci vydal své vyjádření
č.j.: KRPP-23964-1/ČJ-2019-030106,ze dne: 28.02.2019,tímto opatřením obecné povahy zpracovaným
ve smyslu ustanovení § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění
pozdějších předpisů,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující místní úpravy provozů na dotčených pozemních komunikacích:
<br> ve: městě Kdyně:
<br> na silnici III.tř.č.0223 (Dělnická ul.):
<br> 1) před (ve směru jízdy od objektu Aquaparku) křižovatkou s místní komunikací (Mlýnská ul.) odstranit pod
stávající svislou dopravní značku upravující přednost P 2 „Hlavní pozemní komunikace“ (v přiložené
dokumentaci označena (115)) dodatkovou tabulku E 2b „Tvar křižovatky;
2) za (ve směru jízdy k objektu Aquaparku) křižovatkou s místní komunikací (Mlýnská ul.) osadit svislou
výstražnou dopravní značku A 12b „Děti“ (v přiložené dokumentaci označena (112))
3) před (ve směru jízdy od objektu Aquaparku) křižovatkou s míst...

Načteno

edesky.cz/d/3007344

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz