« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
MESTSKV URAD LOVOSICE odbor stavebniho riiadu a izemniho pl6nov6ni Skotni 407/2,410 3o Lovosice Telefon SU +tO 511 270 -276,fax: 416 532130,e-mail: stavebni.uracl@meulovo.cz Telefon rJP 416 5712771278 Telefon Pam6tkovd pdle 416 571279 e.J.: e.E.: Spisovd znadka: VYRIZUJE: TEL.: e-mail: DATUM: 381-65'7 /2019 MULO 15178/2019 MULOPOOs2523 Ing.Vladimir Stahr 416 571 274 vladimir.stahr @ meulovo.cz 21.05.2019 OZNAMENI zAHAJENi tizpuNiuo ft,izrNi A P0ZVANi r usrNivlu JEDNANI (ddte jen "Zadatel") podal dne 03.05.2019 i.6dost o vyddni (zemnfho rozhodnuti o umistdni stavby: Sklad produktri rostlinn6 vfroby a mechanizace (d6le jen "stavba") na pozemcich parc.(,<.> 169015 a 169016 v katastriilnfmizemi Tiebenice.Dnem poddni L6dosti bylo zahdjeno fzemn( iizeni.Mdstskf riiad Lovosice,Odbor stavebni fiadu a fzemniho pl6nov6ni,jako stavebni riiad piislu5nf podle g 13 odst.1 pism.c) z6kona d.183/2006 Sb <.>,o rizemnim pldnovdni a stavebnim iddu,vplatn6m zndni (ddle jen stavebni z6kon),oznamuje v souladu s ustanovenim $ 87 odst.I stavebniho zdkona zahdjeni fzemniho iizeni a soudasnd naiizuje k projedndni piedloZen6 Zridosti ristni jedndni na den 26.6.2019 v 9:ri0 hodin na misti stavby pied vstupem na pozemekp.E.l6g0l6,k.ri.Tiebenice (pifjezd k iOV Tiebenice) Dotden6 orgdny a rjdastnici ifzeni mohou dle $ 89 odst.I stavebnfho z{kona svd ztvaznir stanoviska,ndmitky a giipominky,popiipadd dflkazy uplatnit nejpozddji pii ristnim jedndni,jinak k nim nebude piihl6dnuto <.>,Udastnici iizen( mohou nahliZet do podkladri rozhodnutf v kancellii (,<.> 234 stavebnfho riiadu MdU v Lovosicich,ve dnech ponddlf a stieda od 8,00 do 17,00 hodin,itery a dtvrtek od 8,00 do 15,00 hodin a v p6tek od 8,00 do 14,00 hodin,doporudujeme po dohodd - kontakty uvedeny v zilhlavi tohoto oznlmeni.Pouieni: Udastnici jsou oprdvndni navrhovat dtkazy a dinit jin6 n6vrhy po celou dobu iizeni aZ do vyddni rozhodnuti.Udasinici maji prdvo vyj6diit v iizeni sv6 stanovisko.Udastnici se mohou pied vyddnim rozhodnuti vyjddii...

Načteno

edesky.cz/d/3007307

Meta

Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz