« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - rozhodnutí - stavební povolení: vnitřní rozvod plynu pro bytový dům č.p. 507, Kunešova ul.,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2014-9674.pdf (411 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1,344 20 Domažlice
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE::
SPIS.ZN.:
Č.J.<.> :
<br> OVÚP-9674/2014
MeDO-33582/2019-Šab DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> Šabatka
379 719 111
379 722 763
podatelna@mesto-domazlice.cz
<br> DATUM: 15.05.2015
<br> ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Domažlice,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až
114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 06.10.2014 podalo
<br> Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích,Kunešova ul.507,zastoupené Ing.Zdeňkem
Tesařem,IČO 70976261,Kunešova 507,Týnské Předměstí,344 01 Domažlice 1 <,>
kterého zastupuje XXXXXX XXXXX,Mgr.Ing <.>,advokát,IČO XXXXXXXX,Žižkova 1737/52,Jižní
Předměstí,301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
vnitřní rozvod plynu pro bytový dům č.p.507,Kunešova ul <.>,Týnské Předměstí,Domažlice
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.2575,2577 v katastrálním území Domažlice <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> • stavba plynového teplovodního zdroje pro vytápění a ohřev teplé vody bude sloužit jako nový zdroj
tepla pro vytápění a ohřev teplé vody stávajícího bytového domu Kunešova 507 v Domažlicích
<br> • ve stávajícím prostoru nevyužívané prádelny v 1.NP objektu Kunešova 507 bude vybudován plynový
teplovodní zdroj o celkovém instalovaném výkonu 70 kW (2x35kW) při kondenzačním režimu
50/30°C (instalovaný výkon při teplotním spádu 80/60°C bez kondenzace činí
63,4kW – 2x31,7 kW)
<br> • zdrojem tepla...

Načteno

edesky.cz/d/2991074

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz