« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - návrh - oznámení společného jednání o návrhu: Územní plán

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2017-12159.pdf (124 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
nám.Míru 1,344 20 Domažlice
<br> SPIS.ZN.: OVÚP/12159/2017
NAŠE Č.J.: MeDO-33591/2019-Sp
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> Špeierl
379 719 187
379 722 763
martin.speierl @mesto-domazlice.cz
<br> DATUM: 16.05.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PELECHY
<br> MěÚ Domažlice,odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě zadání územního plánu
pořídil v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu (ÚP) Pelechy
<br> A.Pořizovatel v souladu s § 50 odst.2 stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům,krajskému
úřadu,obci,pro kterou je územní plán pořizován,a sousedním obcím,že společné jednání o návrhu
územního plánu se koná
<br> 03.06.2019 v 10:30 hodin
<br> se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti MěÚ v Domažlicích (budova radnice),náměstí Míru 1 <,>
Domažlice <.>
<br> Pořizovatel podle § 50 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> v y z ý v á
<br> dotčené orgány k uplatnění stanovisek a sousední obce k uplatnění připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne
jednání.K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> B.Pořizovatel v souladu s § 50 odst.3 stavebního zákona doručuje návrh územního plánu Pelechy
veřejnou vyhláškou.Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky,k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> POČET LISTŮ: 3
<br>
<br> Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout:
- u po ř izovatele (MěÚ Domažlice,odbor výstavby a územního plánování,náměstí Míru 1,344 20
Domažlice,č.dveří 406),především v úřední dny (pondělí a středa 7.00 – 12.00,12.30 - ...

Načteno

edesky.cz/d/2991073

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz