« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou stavební povolení - Komunikace na p.č. 8/1 a 8/5 v k.ú. Svojetín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou stavební povolení - Komunikace na p.č. 8/1 a 8/5 v k.ú. Svojetín
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00RF4BF
MURAX00RF4BF
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/17356/2019/Prch Statiba,s.r.o <.>
IČO 06192025
Na Příči č.p.26
270 07 Mutějovice
<br> Č.j.: MURA/24397/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
mprchalova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 15.5.2019
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/17356/2019/Prch <.>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „speciální stavební úřad“),jako příslušný orgán státní
správy podle ustanovení § 61 odst.1 písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších
předpisů a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č <.>
13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst.1 písm.c) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost
o stavební povolení,kterou dne 2.4.2019 podala společnost
<br> Statiba,s.r.o <.>,IČO 06192025,Na Příči č.p.26,270 07 Mutějovice
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
Komunikace na p.č.8/1 a 8/5 v k.ú.Svojetín
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.8/1 a 8/5 v katastrálním území Svojetín <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
- Výstavbu účelové komunikace,která bude zajišťovat dopravní obslužnost pro novou zástavbu
<br> rodinných domů v dotčené lokalitě.Navržená komunikace je délky 0,07864 km.Komunikac...

Načteno

edesky.cz/d/2991025

Meta

Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz