« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v Lounech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v Lounech
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00X66UI*
*MULNX00X66UI*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/5378/2019/SU/PB Louny 14.05.2019
Číslo jednací: MULNCJ 35942/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
415621286
415621100
p.blahout@mulouny.cz
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu v Lounech
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,jako příslušný
silniční správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II <.>
a III.třídy a na místních komunikacích dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,podle § 77 odst.1 písm.c) téhož zákona a
v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“),na základě žádosti podané žadatelem Stanislavem Babíkem,zastupující dceru Emu
Babíkovou,Pražská 95,440 01 Louny 1 a souhlasu Policie ČR,KRPU DI Louny <,>
<br>
zveřejňuje záměr
<br> v rozsahu: vyhrazení podélného parkovacího místa pro vozidlo RZ 8U4 3654 na místní
komunikaci v ulici Česká v Lounech,u domu čp.173 <,>
použitím dopravního značení
<br> • IP 12 „Vyhrazené parkoviště“
• V10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu
<br> těžce pohybově postiženou“
<br> termín: tato místní úprava provozu bude v platnosti do 31.01.2020 <.>
<br> Navrhované Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích,nenahrazuje další potřebná povolení dle zvláštních právních předpisů <.>
<br> Výrobu a osazení navrhovaného dopravního značení zajistí Město Louny <.>
<br>
Odůvodnění
Na základě souhlasného stanoviska Města Louny,odboru správy majetku č.j.MULNCJ 26635/2019
ze dne 08.04.2019,předchozího písemného vyjádření od příslušného státní...

Načteno

edesky.cz/d/2988733

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz