« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Oznámení o prodeji majetku veřejnou dražbou - k. ú. Domažlice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_239.pdf (3858 kB)
||| ||||||| ||i|||||||||||i||l|||i||||l||||||\HIIIIHIIIIIil/IIII
<br> 18459/P/2019-HMSU C.j.: UZSVM/P/12633/2019-HMSU
<br> OZNÁMENÍ o KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAZBY
<br> PID1/2019 vyhotovená dle 5 20 zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,ve znění pozdějších předpisů
<br> |.Termín a místo konání dražby
<br> Tímto „Oznámením o konání opakované dražby" se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné.Den konání dražby se stanovuje na den 30.května 2019 od 12:00 hodin v místnosti č.215 v sídle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,na adrese: Radobyčícká 14,301 00 Plzeň.Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora,Že zahajuje dražbu v12:00 hod.Zápis účastníků dražby bude zahájen v 11:00 hod.vmístě konání dražby v označených prostorách <.>
<br> ll.Označení dražebníka a navrhovatele dražby
<br> Navrhovatel a dražebník: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,jako navrhovatel ídražebník,za kterou jedná Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXX,ředitel Územního pracoviště Plzeň,na základě Příkazu č.6/2014 v platném znění <.>
<br> lIl.Předmět dražby
<br> Navrhovatel je výlučným vlastníkem níže uvedených věcí nemovitých <.>
<br> Předmět dražby tvoří
<br>.stavební parcela č.137 o výměře 298 m2,zastavěná plocha a nádvoří,způsob ochrany: nemovitá kulturní památka,pam.rezervace — budova,pozemek v památkové rezervaci,jejíž součástí je stavba: č.p.5,občanská vybavenost <,>
<br> vše zapsané na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Domažlice,část obce Město,obec Domažlice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Domažlice <.>
<br> Popis předmětu dražby: Dům se nacházející vhistorickém jádru města Domažlice,vklidné atraktivní části u hlavního domažlického náměstí,s bytovými a nebytovýmí prostorami vul.Branská č.p.5.Budova postavená na pozemku st.p.č.137 o výměře 298 m2 je vedená v KN jako stavba občanské vybavenosti a dále jako Nemovi...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz