« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP-stan.přech.úprav provozu na III/19523 Nový Kramolín - překop pro stavbu kanal.příp.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

33009_pril.pdf (40 kB)
Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky na jedenjízdní pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou Ž 2 minímálně3výstražnásvětlatypu1
<br> podélná uzávěra obou-strannými směrovaoímideskaml ?.ir odstup max.10m
<br> přfčná uzávěra zábranou Z 2 minimálné3výstražnásvětiatypu1
<br> vzdálenosti v metrech
<br> Schéma P3
<br> „ „ * _ n' _' :.<.> „Satínncamzbu samým šamanav km;-& & řř'racowwm masám dua,—3135 mediaačřěnjm kanad— nupmfpovrc.umu mým.vou <.>
<br> ( !
<br> fo“.ro—Swan? VY Faru? konečnou __ orma-aa (badava— anr <.>
<br>.-.r a
<br> | mus
<br> (
<br> *: Š— a : :o : V) 4 m o.“
<br> Fracě Vh faerHDVGi-l fřako'ř')
<br> vzdálenosti v matrech
33009.pdf (212 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-4697/2019
Č.j.: MeDO-33009/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 14.05.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodných úprav provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu společnosti P R A V E S,spol.s r.o.<,>
IČ: 18230547,se sídlem: Petrovická čp.286,344 01 Domažlice,podaného dne: 14.05.2019,a jeho
projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje <,>
územní odbor Domažlice,dopravní inspektorát Domažlice,který k dané věci vydal své vyjádření
č.j.: KRPP-66251-1/ČJ-2019-030106,ze dne: 07.05.2019,tímto opatřením obecné povahy zpracovaným
ve smyslu § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující přechodné úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci <.>
<br> 1.DOTČENÝ ÚSEK POZEMNÍ KOMUNIKACE A ROZSAH PRACOVNÍHO MÍSTA: silnice III.tř <.>
č.19523,v km staničení: cca 0,050 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice) <,>
<br> v: obci Nový Kramolín;
<br> za účelem: provádění překopu vozovky silnice (po polovinách šířky vozovky dotčené silnice) pro stavbu
kanalizační přípojky pro dům č.p.33 na pozemku st.p.10 <,>
<br> dle informativního schématu situace s vyznačením dotyčného pracovního místa,jež bude tvořit nedílnou
přílohu povolení zvláštního užívání zájmové silnice vydaného zdejším správním orgánem <.>
<br> 2.DRUH PRACOVNÍHO MÍSTA: s delší dobou trvání <.>
<br> 3.STANOVENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO OZNAČENÍ PŘEDMĚTNÉ...

Načteno

edesky.cz/d/2986057

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz