« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - rozhodnutí - společné povolení (U+S): Rekonstrukce plynové kotelny NTK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-1330.pdf (147 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1,344 20 Domažlice
<br> SPIS.ZN.: OVÚP-1330/2019
Č.J.: MeDO-32665/2019-Jech
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> Bc.XXXXX XXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
podatelna@mesto-domazlice.cz
<br> DATUM: 13.05.2019
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Domažlice,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále
jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení <,>
kterou dne 22.01.2019 podalo
<br> Město Domažlice,IČO 00253316,náměstí Míru 1,Město,344 01 Domažlice 1 <,>
kterého zastupuje A-Z Therm,IČO 62029991,Květnového vítězství 1000/81,Praha 4-Háje <,>
<br> 149 00 Praha 415
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> Rekonstrukce plynové kotelny NTK
Domažlice,Týnské Předměstí,Švabinského č.p.564
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.2623 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.2311/5 (ostatní plocha) v
katastrálním území Domažlice <.>
<br> Druh a účel stavby:
<br> - stávající kotle o výkonu 4x 2900 kW budou nahrazeny trojicí dvojkotlů na zemní plyn o výkonu 6x
1050 kW <,>
<br> - odvod spalin bude zajištěn trojicí nových komínů umístěných na fasádě <,>
<br> - rekonstrukce sociálního zázemí <,>
<br> - severní prosklená stěna bude částečně doplněna sendvičovými vatovými panely,na zbytku stěny
dojde k výměně stávajícího zasklení za okna plastová <,>
<br> Umístění stavby na pozemku:
<br> - stavební záměr se umisťuje výhradně na pozemky st.p.2623 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č <.>
2311...

Načteno

edesky.cz/d/2986055

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz