« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení - stání jeřábu a nákladního vozidla Černčice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení - stání jeřábu a nákladního vozidla Černčice
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00X5EA3*
*MULNX00X5EA3*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/5249/2019/SU/PB Louny 09.05.2019
Číslo jednací: MULNCJ 35184/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXXX XXXXXXX
<br>
Toto opatření nabylo účinnosti dne:
Sídlo:
<br> Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
415621286
415621100
p.blahout@mulouny.cz
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,jako příslušný silniční
správní úřad podle §124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),na základě návrhu žadatele XXXXX XXXXXX <,>
nar.XX.XX.XXXX,Karla Šrůmy 401,439 01 Černčice,kterou zastupuje p.XXXXXXXX XXXXXX,IČO
XXXXXXXX,Smolnice XXX,XXX XX Smolnice,a souhlasného stanoviska Policie ČR,KRPU DI Louny
č.j.KRPU-80427-1/ČJ-2019-040706-1-IB ze dne 26.04.2019 a podle § 77 zákona o silničním provozu <.>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.II/246 dne 16.05.2019 v rámci akce: „Černčice,Husova - stání jeřábu <,>
<br> při použití následujícího dopravního značení:
<br> A 15 – práce na silnici,E 7b – směrová šipka pro odbočení,B 30 – zákaz vstupu chodců + E 13 – text
„PŘEJDĚTE NA DRUHÝ CHODNÍK“,Z 2 – zábrana pro označení uzavírky,B 28 – zákaz zastavení
+ E 13 – text „16.05.2019,8:00 – 12:00 hod.“,E 8c – konec úseku,Z 4a – směrovací deska se
šikmými pruhy se sklonem vlevo
<br> Dopravní značky č.B 28 + E 13 budou umístěny 7 dní předem <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů,dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace
nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití d...

Načteno

edesky.cz/d/2983844

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz