« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Sdělení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-14 - VV MČBT3445_2019
BRNO
<br> Spiszn.: STU/7839/2017/K1 V Brně dne : 10.5.2019 č.j.: MČBT/3445/2019
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> e-maíl: klajsnerova©turany.cz
<br> SDĚLENÍ
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") Vám sděluje,že
<br> územní rozhodnutí č.ÚR/BI/11/2018 ze dne 19.12.2018,č.j.MČBT/8326/2018 nabylo právní moci
<br> ve smyslu ustanovení 5 73 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů dne 6.5.2019 aje vykonatelné <.>
<br> Tímto stavební úřad sděluje účastníkům řízení podle 5 75 zákona č.500/2004 Sb <.>,právní moc u rozhodnutí s původně vyznačením právní moci 21.1.2019 <.>
<br> * "Ae—“n ust/“> BRNA
<br> BENQ - mím-w
<br> odbor stavební a technický rám.1
<br> 620 00 Brno.Tuřany —2- <.>
<br> vedoucí odbor
<br> Toto sdělení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a E-úřední desce Uřadu městské části města Brna,Brno - Tuřany <.>
<br> Úřední deska: „gg-.2019,*,<.>,<,> Vyvěšeno dne: 1 L Sejmuto dne:.% ÚZ ]) Á/ď/ C] E-úřední deska:,__ „,u <.>,Vyvěšeno dne: 1 l“ '35" 21119 Sejmuto dne: 30/ Í) ŽZ/t/i/ či
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení & sejmutí oznámení/rozhodnutí <.>
<br> Obdrží: účastníci (dodejky) ].IMAG Architekt,s.r.o <.>,IDDS: znmbmbz sídlo: Lidická č.p.788/49,Brno-střed,Veveří,602 00 Brno 2 zastoupení pro: AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o <.>,Horní lán č.p.445/1,783 01 Olomouc 2.Mgr.Ing.XXXXX XXXXX advokát ČAK XXXXX,IDDS: XxrfXkq místo podnikání: Cihlářská č.p.643/19,Veveří,602 00 Brno 2 zastoupení pro: LEIS HOLDING LTD,65 COMPTON STREET,EClV OBN London,United Kingdom
<br> Č.j.MČBT/3445/2019 str.2
<br> účastníci řízení— doručuje se veřejnou vyhláškou: 3.statutární město Brno,zastoupené starostou MČ Brno- Tuřany Radomírem Vondrou,Tuřanské náměstí č.p.84/1,Tuřany,620 00 ...

Načteno

edesky.cz/d/2983187

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz