« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - značení 2 - Čs. armády, Louny - dopravní značení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - značení 2 - Čs. armády, Louny - dopravní značení
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00X5CBC*
*MULNX00X5CBC*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/13574/2018/SU/KJ Louny 10.05.2019
Číslo jednací: MULNCJ 35121/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXX XXXXXX
<br>
Toto opatření nabylo účinnosti dne:
<br> Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
415 621 224
415 621 100
j.krejci@mulouny.cz
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,jako příslušný silniční správní úřad podle §124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),na základě návrhu žadatele,XXXX XXXXX Zelnického,nar.XX.XX.XXXX <,>
Františka Chlouby 2192,440 01 Louny 1,souhlasného stanoviska Policie ČR,KRPU DI Louny č.j <.>
KRPU-224792-1/ČJ-2018-040706-1-IB ze dne 16.11.2018 a podle § 77 zákona o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu
<br> na veřejně přístupné účelové komunikaci v Lounech v rámci akce: „Čs.armády,Louny - dopravní
značení“ <,>
<br> při použití následujícího dopravního značení: IZ8a (zóna s dopravním omezením) se symbolem B29
(zákaz stání) při vjezdu a IZ8b (konec zóny s dopravním omezením) se symbolem B29 (zákaz stání)
při výjezdu,z a do prostoru garáží v ulici Čs.armády v Lounech (pozemek p.č.844/65 k.ú <.>
Louny) <.>
<br> Užití dopravních značek,dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace nesmí být v rozporu
s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek a
dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu pro celé období jejich
provozu <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,silniční správní úřad stanoví mís...

Načteno

edesky.cz/d/2981678

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz