« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení - stanoviska - Dobroměřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

IMG 20190502 053453
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení - stanoviska - Dobroměřice
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00X4VQX*
*MULNX00X4VQX*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/5195/2019/SU/PB Louny 09.05.2019
Číslo jednací: MULNCJ 34597/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXXX XXXXXXX
<br>
<br> Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
415621286
415621100
p.blahout@mulouny.cz
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
O Z N Á M E N Í O Z A H Á J E N Í S P R Á V N Í H O Ř Í Z E N Í
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,IČO 00265209,Pod Nemocnicí 2379 <,>
440 01 Louny 1 (dále jen "žadatel") dne 18.04.2019 podal žádost o součinnost ve věci:
<br> Dobroměřice - specifikace cesty umístěné na pozemcích p.č.19/1 a 23/10 v k.ú <.>
Dobroměřice
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Žádostí o součinnost žadatel žádá silniční správní úřad a speciální stavební úřad o specifikaci
cesty – vydáním deklaratorního rozhodnutí,umístěné na části pozemku p.č.19/1,23/10 a na
základě vlastního zjištění zdejšího úřadu i na části pozemku p.č.20 v k.ú.Dobroměřice a
z důvodu pokračovaní uvedené komunikace v k.ú.Louny i na části pozemku p.č.4082/1 a
4204/2 v k.ú.Louny <.>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,jako silniční správní
úřad a speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích"),v souladu s § 16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst <.>
1 zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
známým účastníkům zahájení správního řízení v uvedené věci vedeného podle ustanovení
§ 142 odst.1 správního řádu,a jelikož jsou mu dobře známy místní poměry,upouští od
...

Načteno

edesky.cz/d/2981675

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz