« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Louny - blokové čištění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

blok čištění
Benátky
<br> Za Pragovkou Náměstíčko Židovská Klášterní Ryneček Husova
<br> —- včetně cyklostezky
<br> — podloubí u č.p.1071 (tzv.osmidomy)
<br> Předpokládaný plán blokového čištění na rok 2019
<br> Týden Úterý BLOK Středa _BLOK čtvrtek BLOK Sobota BLOK 13 2832019 1 28.3.2019 2 30.3.2019 9 14 2.4 2019 4 _ 342019 7 442019 _ 10 _
<br> 15 9.4.2019 3 _ ________— _ _ 11.4.2019 ___Š __ __
<br> _1_3__ _ 702_2019 _1__2__ 174_2019 3— 18.4.2019 11 17 * 235_2133 _5 __ _ _ 25—41.2019 _14
<br> _1_8___ _30042019 _13_ _ __ _ _ 2.<.> 52019__ _15_ _ _ __ 22 28.5.2019 1 _ 30.52019 2 _ __ ___ 23 4.5.2019 47 _ ___ 882019; 5 _
<br> 25 18.8.2019 3 20.0.2073 7_ _ 28 25.8.2019 12 28.8.2019 8 _27 8.2019 10 __ 28_ 9.7.2019 8 11.7.2019 __111 _ 13.7.2019.9 30 23720193 13 25.7.2019 11 E 32 __ 8.8.2019 1 7820191 _15 8.8.2019 2 __ __ _ 34 20.8.2019 4 ___1 22.8.2019 __3 _ _38 _ 3.9.2019 3 5.9.2019 7 _ __í____ 10.9.2019 12 1 _ __ __ _ _ _ 39 _ 17.9.2019 8 __ __ _ __
<br> 40 1.10.2019 13 _3.1_0._2_01_9 1_0_ __ ___— 41 8.10.2019 1 9.10.2019 14__ 10.10 2019 2 7 42 15.10.2019 3 __ __ _ 17.10.2019 7 1.<.> 910201_9 9
<br> —43— 231932019 _ 4 23.10.2019 15 __2_4_1_0._2019 __5 _ _Ý_ f_i 44 _ 29102019 5 30102019 8 31102019 _11
<br> Termíny plánu blokového čištění mohou být upravovány vzávíslosti _ná _povětrnosřnkh podmínkách— např.v případě příznivého počasí bude blokové čištění zahájeno drive
<br> BLOK č.1 (4x/rok) Petra Obrovce Petra Obrovce Prokopa Holého nám.Kpt.Nálepky
<br> Kpt.Nálepky 17.listopadu Kosmonautů Přemyslovců Tomanova
<br> Parašutistů
<br> Kpt.Nálepky 17.listopadu 17.listopadu
<br> — sever
<br> — u č.p.2245 — 2247
<br> — sever
<br> '" sever
<br> — vnější část
<br> — včetně parkoviště za č.p.2080 — 2079
<br> — sever + jen parkoviště před č.p.2274 - 2275 — sever,včetně plochy za č.p.2013 - 2018
<br> — sever.včetně sídliště
<br> — průchod panelákem 2097 - 2098 - průchod panelákem 2070 - průchod panelákem 2072
<br> 3/7
<br> BLOK č.2 (4x/rok)
<br> tefánikova Tyršovo nám.Poděbradova Emila Filly...
Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Louny - blokové čištění
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00X56E3*
*MULNX00X56E3*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/5239/2019/SU/KJ Louny 09.05.2019
Číslo jednací: MULNCJ 34949/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXX XXXXXX
<br>
<br> Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
415 621 224
415 621 100
j.krejci@mulouny.cz
<br>
<br>
Toto opatření nabylo účinnosti dne:
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,jako příslušný silniční správní úřad podle §124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),na základě návrhu žadatele Technické správy města Loun s.r.o <.>,IČO
27290981,Poděbradova 2384,440 01 Louny 1 a souhlasného stanoviska Policie ČR,KRPU DI
Louny č.j.KRPU-49173-1/ČJ-2019-040706-1-IB ze dne 11.03.2019 a podle §19a odst.1 zákona
13/1997 Sb.O pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) <.>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních komunikacích v Lounech v rámci akce: „Louny - blokové čištění“ <,>
<br> v rozsahu: umístění přenosného dopravního značení B29 (zákaz stání) + E13 - text "datum,8-
16hod",IZ8a (zóna s dopravním omezením) + E13 - text "platí v celém prostoru" a IZ8b (konec
zóny s dopravním omezením),pro jednotlivé dny blokového čištění,dle přiloženého rozpisu <.>
Tento rozpis může být doplněn dle mimořádných požadavků města Louny,zast,odborem správy
majetku MÚ Louny <.>
<br> Toto dopravní značení,pro jednotlivé bloky bude umístěno nejméně 7 dní před termínem čištění <.>
<br> Používání toho přenosného dopravního značení,pro jednotlivé dny blokového čištění,platí od
01.07.2019 do 30.06.2020 <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace nesmí být v rozporu
s příslušnými ustanoveními zákona o silnič...

Načteno

edesky.cz/d/2981670

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz