« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení Libčeves - revitalizace tratě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa žel pře
1-1 lllll,- Šíří/4,- Č/JÚL/f/
<br> „„Pán-u nn upne-unuullli
<br>.:?
<br> [_f Chrámce ' ' _'
<br> mik:- směr ' Louny
<br> \ Chránit-cký
<br> vrch
<br> ! ?.' 392
<br> *
<br> \ ' „**-\ Toblás'úv "'
<br> * I- ? Hořenec
<br> vrch.!
<br> -e.':„
<br> Sinulec
<br> Odsutký k.vrt'h ' -"—
<br> a 379
<br> ZELEZNlČNI PREJEZD UZAVŘEN
<br> [—.: co Jít! __ „„ -.<.>.<.>.'.<.> 1;'ÍIT ; „!.*,_.Í _ „ „Ž.—ÍÍDbprayní značení Litoměřice s.r.o.\ Un; Jez.: '.<.>.; _ -._ “Chaim-41201.Litoměřice?" ] L |Č306603076.D1Č:0206603076 ( xlN-i- “ušli-AWD- \ Vypracovat Kontrolovul: VedoucT projektu: 1 Milan Lípš fun <.>,XXXXXX XXXXXXXXX Bc.Tomáš Lipé.Bc.XXXXX XXXX ] „ KÚ Libčeves Kraj: ústecký Datum omen Í ancwm AŽD Praha s.r.o <.>,Žirovnická 2:3146.105 17 tha m Empeň: r ; Zakázka Císio zakázky“ 190000 císlo kople ; „ 1 Revitalizace tratě Obrnice-Lovosice Počet formate M: L ! | Obsah Číslo přílohy.me.-ítko; 7 DOPRAVNÍ SITUACE 1 1 ; L \
<br> m- osadil 7 dní předem
<br> r“ '? ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD 3 [U: - 3319.00 13.05 <.>,DO 17.05.* * ' f ' ' „4 UZAVŘEN IP 22 : J aft“.1/5260; JML “„ „'\ll % ; \ r Li.—J \.<.> ířlf u ' ' “ ]IJL; \\J,; J *****.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.T Dopravní značení Litoměřice s.r.o.G_kna 24,412 01 Litoměřice '! EC: 06603076,DIČ: 0206603076 VU'ULI lun- umu—.<.> | \ ] Vypracoval Kontrolovui Vedoucí projektu XXXXX XXXX XXX.<.> XXXXXX XXXXXXXXX Bc.XXXXX XXXX.Bm Tomáš Lípš Jj KÚ Libčeves Kruy XXXXXXXX Datum: 032019 drawn-\le: AŽD Praha s.r.o.<.> Žirovnická 213145.106 17 Praha 10 51096“ | | A Zakázku Čisio ZGkČl'ky 190000 Ci isio kop.e— i Revitalizace tratě Obrnice - Lovosice Po če t formát:.A4: : '.i,\ 055“ Číslo přílohy Mčthkc.\ DOPRAVNÍ SITUACE -uzav|rka IUI-t! usčeves 2 i i ' 1 I i : |
<br> * : a.<.> —.ffĚřA'.í„.-'._/Ž'Šťí-F/ “'
<br>.<.>.".<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.nur-vu-lnllllrllnl
<br> Chrámce
<br>,* ÍSW
<br> mr.<.>.' "“>“
<br> směr x.' \ * „.'" Louny “ 'sm ' llsjůš' Chrámcrký ; (“il m IE.FI LDUN'r'" zveplauuť "-'| "“ IS 23: LOUNY "Hpi-Villu: ? vrth.<.> 192 i Tuhiáš'út vrch.354...
Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení Libčeves - revitalizace tratě
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00X3XI0*
*MULNX00X3XI0*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/5022/2019/SU/KJ Louny 06.05.2019
Číslo jednací: MULNCJ 33824/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXX XXXXXX
<br>
<br> Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
415 621 224
415 621 100
j.krejci@mulouny.cz
<br>
<br>
Toto opatření nabylo účinnosti dne:
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,jako příslušný silniční správní úřad podle §124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),na základě návrhu žadatele,společnosti AŽD Praha s.r.o <.>,IČO
48029483,Žirovnická 3146/2,Praha 10-Záběhlice,106 00 Praha 10 a souhlasného stanoviska
Policie ČR,KRPU DI Louny č.j.KRPU-64721-1/ČJ-2019-040706-6-IB ze dne 03.04.2019 a podle § 77
zákona o silničním provozu <.>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích v rámci akce: „Libčeves - revitalizace tratě“ <,>
<br> při použití následujícího dopravního značení dle přiložené dokumentace: B1 (zákaz vjezdu všech
vozidel v obou směrech),Z2 (zábrana pro označování uzavírek),IS11a (návěst před objížďkou) <,>
IS11b,IS11c (směrové tabule pro označování uzavírek),IP22 (změna organizace provozu) s textem
"železniční přejezd uzavřen od - do",IP10a (slepá pozemní komunikace) + E13 text "železniční
přejezd uzavřen od - do",<,> IP10b (návěst před slepou pozemní komunikací) + E13 text "železniční
přejezd uzavřen od - do" + E3a (vzdálenost) na silnicích III/2399,III/2462,II/249,III/2491,III/2494 <,>
III/2495,III/2496,III/2497,III/2498,III/2499,II/257 <,>
ve dnech: žel.přejezd Ruleta,22.904km,silnice II/249 - 13.05.- 17.05.2019 (Libčeves - Louny)
žel.přejezd Mnichovský Týnec,21,682 km,silnice III/2495- 20.05.- 24.05.2019
žel.přejezd Hnojnice,18.267km,silnice III...

Načteno

edesky.cz/d/2981663

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz