« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Nabídka pronájmu - startovací byty Husova ul., Louny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka pronájmu startovacích bytů
MÚ LOUNY
<br>
<br> Odbor správy majetku
Bytové hospodářství
<br>
<br> 1
<br>
Č.j.MULNCJ 34227/2019/OSM/IJ
Sp.zn.MULN/5146/2019/OSM/1
<br>
NABÍDKA PRONÁJMU STARTOVACÍCH BYTŮ
<br>
<br> Město Louny oznamuje záměr pronajmout startovací byty v nově zrekonstruované budově
č.p.1070,Husova ul.v Lounech:
<br> číslo bytu vel.bytu umístění plocha měsíční nájemné jistota
<br> 1 2+kk 1.NP 47,44 m2 2 704 Kč 5 408 Kč
<br> 2 2+kk 1.NP 47,44 m2 2 704 Kč 5 408 Kč
<br> 3 2+kk 2.NP 55,32 m2 3 153 Kč 6 306 Kč
<br> 4 2+kk 2.NP 55,32 m2 3 153 Kč 6 306 Kč
<br> 5 2+kk 3.NP 55,38 m2 3 157 Kč 6 314 Kč
<br> 6 2+kk 3.NP 55,38 m2 3 157 Kč 6 314 Kč
<br>
Bytové jednotky nejsou stavebně upraveny pro bezbariérové bydlení.Dispoziční řešení bytů:
<br> o č.1 – č.2: obytná kuchyň,pokoj,chodba,koupelna + sklep
o č.3 – č.6: obytná kuchyň,pokoj,chodba,koupelna,šatna + sklep
<br> Vytápění je ÚT na plyn,kotelna ve sklepě,uzamykatelný vchod do budovy,poštovní
schránky uvnitř domu,domovní telefon.V mezipatrech jsou umístěny 2 lodžie <.>
Jedná se o kulturní památku,číslo ÚSKP: 49188/5-1002,průkaz energetické náročnosti není
v souladu s § 7a odst.5 zákona č.406/2000 Sb.o hospodaření energií,v platném znění <,>
předkládán <.>
Nastěhování bude možné po kolaudaci objektu,kolaudační řízení již probíhá <.>
<br> Výše smluvního nájemného ve startovacích bytech je stanovena usnesením Rady města
Loun č.65/2019 ze dne 04.03.2019 na 57 Kč měsíčně za 1 m2,jistota je stanovena ve výši
2násobku měsíčního nájemného <.>
<br> Nájemce bude vybrán dle pravidel Rady města Loun č.P3/2019 „pro přidělování a
pronajímání startovacích bytů v Lounech“,v platném znění.Žádost o přidělení startovacího
bytu může podat kterákoliv fyzická osoba,která splňuje následující podmínky:
<br> a) dosáhla věku 18 - 33 let – doloží kopií občanského průkazu,nebo pobírá starobní
důchod - doloží rozhodnutím či potvrzením o výši pobíraného starobního důchodu <,>
<br> b) nemá u Města Louny evidovány dluhy po lhůtě splatnosti ani sjednán splátkový
kalendář,...
Žádost o přidělení startovacího bytu
ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ STARTOVACÍHO BYTU
<br>
<br> Žadatel
<br> jméno,příjmení,titul ………………………………………………………………………………….<.>
<br> RČ/datum narození ……………………………………………….….……………………………….<.>
<br> trvalý pobyt …………………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br> korespondenční adresa …………………………………….<.>.……………………………………….<.>
<br> druh a číslo průkazu totožnosti …………………………………………………………………….…
<br> kontaktní údaje (tel.číslo,e-mail) ………….…………….<.> ……………………………………….<.>
<br> počet členů domácnosti …………………………… <.>
<br> spolubydlící osoby …………………………………………………………………………………….<.>
(jméno,příjmení,datum narození)
<br> ……………………………………………………………………………………………………………
<br> ……………………………………………………………………………………………………………
<br> Žádám o pronájem bytové jednotky č.……… o velikosti ……….v budově č.p.……………… <.>
<br> na adrese ……………………………………………………………………………………………… <.>
<br> a přílohou přikládám následující doklady dle Pravidel Rady města Loun č.P3/2019
<br> ………………………………………………………………………………………………………….<.>.<.>
<br> ……………………………………………………………………………………………………………
<br> ……………………………………………………………………………………………………………
<br> ……………………………………………………………………………………………………………
<br> Žadatel bere na vědomí,že se nejedná o bezbariérové bydlení <.>
<br> Žadatel bere na vědomí,že podání této žádosti představuje po dobu nezbytně nutnou právní
titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č.2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) <.>
<br>
V ………………………… dne……………………….<.>
<br>
<br>
<br> ………………………………………….……….<.>
<br> podpis žadatele
Fotodokumentace
Čestné prohlášení vzor
Čestné prohlášení
<br>
<br>
Zájemce ……………………………………….<.> ….<.>.závazně prohlašuje,že:
<br> a) nemá u Města Louny evidovány dluhy po lhůtě splatnosti ani sjednán splátkový
kalendář,včetně všech osob starších 15 let žijících s ní ve společné domácnosti <,>
<br> b) není vlastníkem nebo většinovým spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení
nebo nájemcem bytu na dobu neurčitou ani členem žádného bytového družstva <,>
<br> c) nemá dluhy u zdravotní pojišťovny a na sociálním pojištění <,>
<br>
což stvrzuje svým podpisem <.>
<br>
<br> Zájemce:
<br> o poskytuje Městu Louny,se sídlem Mírové náměstí 35 Louny,(dále jen „správci“) své
osobní údaje,i některé takzvané citlivé údaje (např.údaj o státním občanství),které jsou
součástí dokumentů předávaných správci.Údaje i tento souhlas poskytuje za účelem
žádosti o pronájem startovacího bytu,na základě kterého může být s jeho osobou
uzavřena smlouva o nájmu bytu <,>
<br> o prohlašuje,že veškeré údaje,které poskytuje správci,jsou pravdivé a přesné.V případě <,>
že dojde k jakýmkoliv změnám v údajích,které správci poskytl,oznámí jejich změnu
správci bez zbytečného odkladu <,>
<br> o souhlasí,aby správce údaje zpracoval,tj.shromažďoval,ukládal na nosiče dat <,>
upravoval,vyhledával v nich,uschovával,třídil,kombinoval a používal,zveřejňoval <,>
zpřístupňoval a předával je třetím osobám,jmenovaným členy výběrové komise a
likvidoval v souladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů.Správce je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném
v souvislosti s účastí na výše uvedeném obálkovém výběru.Tento souhlas může kdykoli
odvolat a je vyrozuměn s tím,že odvoláním tohoto souhlasu též skončí jeho účast
na výše uvedeném obálkovém výběru,a to nezávisle na tom,v jaké fázi se tento
obálkový výběr nachází <,>
<br> o má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě.Informace o těchto údajích
mu poskytne správce kdykoli na základě žádosti – zpravidla elektronickou formou <.>
<br>
<br>
<br> V…………...

Načteno

edesky.cz/d/2981662

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz