« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - stavební povolení - Louny - stavební povolení k vodním dílům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stavební povolení - Louny - stavební povolení k vodním dílům
*MULNX00X3KE3*
*MULNX00X3KE3*
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D LO U N Y
odbor životního prostředí
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/12179/2018/OZP/RI Louny 06.05.2019
Číslo jednací: MULNCJ 33493/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo:
<br> Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
440 01 Louny
415 621 268
415621200
i.rozborova@mulouny.cz
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
Výroková část
<br> (oznámeno v e ř e j n o u v y h l á š k o u)
<br> Městský úřad Louny,odbor životního prostředí příslušný podle § 61 odst.1 písm.c) a § 66 odst.1
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,§ 2 odst.1 zákona č.314/2002 Sb.<,>
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,ve znění
pozdějších předpisů,věcně a místně příslušný podle § 10 a 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.1 a 2
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů,a dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst.4 vodního
zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“) ve vodoprávním řízení
posoudil žádost,kterou dne 13.09.2018 podala právnická osoba - Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČ
65993390,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha,Správa Chomutov,Kochova 3945,430 01 Chomutov
zastoupené společností PRAGOPROJEKT,a.s <.>,IČ 45272387,K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha
(dále jen „žadatel“) <.>
<br> Na základě tohoto posouzení,předložených dokladů a výsledku provedeného vodoprávního řízení
<br>
<br> žadateli – právnické osobě Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČ 65993390,Na Pankráci 546/56 <,>
140 00 Praha
<br>
<br> I.v y d á v á podle § 15 odst.1 vodního zákona v souladu s vyhláškou č.183/2018 Sb <.>,o
náležitostech rozhodnutí a dalších opatř...

Načteno

edesky.cz/d/2981661

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz