« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Pronájem prostoru sloužícího podnikání - část budovy č.p. 125, Mírové nám., Louny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o nájmu výběrové řízení
1
<br>
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
<br> uzavřená podle § 2302 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“)
<br> 1) Město Louny
<br> se sídlem Mírové náměstí 35,440 23 Louny
IČ 00265209
DIČ CZ00265209
zastoupené Ing.Libuší Machillovou,ředitelkou Městské pečovatelské služby s denním
<br> stacionářem Louny,příspěvkovou organizací,na základě Smlouvy
na zajištění správy bytových jednotek a prostor sloužících podnikání
ve vlastnictví města Loun č.j.MULNCJ 52427/2015/OSM ze dne 01.07.2015 <,>
ve znění Dodatku č.1 ze dne 21.03.2017
<br> jako pronajímatel na straně jedné (dále jen „pronajímatel“)
<br>
a
<br> 2) …………………………………….……… <.>
se sídlem ……………………….<.>
IČ ……………………….<.>
DIČ ……………………….<.>
zapsaná …………………………………………………………………………………… <.>
…………………………………………………………………………………… <.>
zastoupená …………………………………………………………………………………… <.>
jako nájemce na straně druhé (dále jen „nájemce“)
<br> dále též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání:
<br>
I <.>
Předmět nájmu
<br>
<br> 1.Pronajímatel prohlašuje,že je výlučným vlastníkem pozemku p.č.249 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 551 m2,jehož součástí je budova s č.p.125,objekt k bydlení,v obci Louny <,>
nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj <,>
Katastrální pracoviště Louny,na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec a katastrální území
Louny,okres Louny <.>
<br> 2.Pronajímatel na základě této smlouvy pronajímá nájemci část budovy s č.p.125 uvedené
v odst.1 článku I.této smlouvy,a to prostor sloužící podnikání v 1.NP o výměře 163,90 m2 <.>
<br> 3.Nájemce prohlašuje,že stav nemovitostí vymezených v odst.1.a odst.2.článku I.této
smlouvy je mu dobře znám a že za podmínek stanovených touto smlouvou tyto nemovitosti
do nájmu přijímá.Nájemce dále prohlašuje,že nebude po pronajímateli nárokovat případné
investice,které vloží do předmětu nájm...
PENB Mírové nám 125
<.> XXX s.r.o.Most šedá“ Pro "SPOW 999,9.Moskevská 508
<br> 0: © 434 01,Most % tel.: 476 104 189 U E KIS fax.: 475 104 563 mobil.: 502 445 169 e—mail: sue-chvolnynz
<br> Průkaz energetické náročnosti budovy
<br> dle zákona č.406/2000 Sb <.>,v platném znění a vyhlášky č.78/2013 Sb <.>
<br> Polyfunkční budova
<br> Mírové náměstí 125
<br> Louny Zadavatel: Město Louny,Mírové náměstí 35,440 23 Louny Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXX — energetický specialista ev.č.XXXX
<br> Datum zpracování: srpen 2013
<br> Průkaz ENB podle Vyhlášky č.78/2013 Sb <.>,Průkaz 2013 V215 © PROTECH spol.s r.o.010410 — Středisko pro úspory energie s.r.o.-Most Datum tisku: 21.8.2013 Zakázka; PENB Louny 125_Klára
<br> PROTOKOL PRÚKAZU
<br> Účel zpracování průkazu
<br> D Nová budova EI Budova užívaná orgánem veřejné moci |:! Prodej budovy nebo její části El Pronájem budovy nebo její části IZÍ Větší změna dokončené budovy
<br> El Jiny“ účel zpracováni :
<br> Základní informace o hodnocené budově
<br> Identifikačníúdaje budovy
<br> Adresa budovy(místo,ulice,popisné číslo,PSČ) : Louny,Mírové náměstí,125.440 01 Katastrální území : Louny 687391 Parcelní číslo : 249
<br> Datum uvedení do provozu -
<br> (nebo předpokládanéuvedení do provozu):
<br> Vlastník nebo stavebník: Město Louny
<br> Adresa: Mírové náměstí 351 440 23 Louny IČ : 00265209
<br> Telefon: 415 621 111
<br> email :
<br> Prúkaz BNB podle vyhlášky 133812013 Sb.010410 - Středisko pro úspory energie s.r.o.-Most Zakázka: PENB Louny 125 Klára
<br> Průkaz 2013 v.2.1.5 © PROTECH spol.s r.o.Datum tisku: 21.8.2013
<br> Typ budovy
<br> 1:1 Rodínnýdům 121 Bytový dům
<br> U Budova pro ubytování a stravování
<br> El Administrativníbudova
<br> El Budova pro zdravotnictví
<br> |:! Budova pro vzdělávání
<br> Ú Budova pro sport
<br> EI Budova pro obchodní účely
<br> Ú Budova pro kulturu
<br> [] Jiné druhy budovy:
<br> Geometrické charakteristiky budovy
<br> Parametr jednotky hodnota Objem budovyV (objem části budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený [m3...
Pronájem prostoru sloužícího podnikání - část budovy č.p. 125, Mírové nám., Louny
ÚSTŘEDNA E-MAIL INTERNET BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ DIČ
415 621 111 i.juklova@mulouny.cz www.mulouny.cz ČS Louny,č.ú.19-1020793399/0800 00265209 CZ00265209
<br>
1
<br>
M ě s t o L o u n y
<br> odbor správy majetku
<br> Mírové náměstí 35,440 23 Louny
<br>
<br> Úřední deska MÚ Louny
<br>
<br>
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MULNCJ 33223/2019/OSM/IJ
SPISOVÁ ZN: MULN/5003/2019/OSM/1
<br> OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing.XXXXXX XXXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
FAX: XXX XXX XXX
DATUM: 02.05.2019
<br>
<br> Oznámení o záměru města Louny pronajmout nemovitý majetek – výběrové řízení
<br> Město Louny oznamuje podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
ve znění pozdějších předpisů,v souladu s Pravidly Rady města Loun č.P8/2015
„pro obsazování prostor sloužících podnikání a prostor nebo místností,jejichž účelem nájmu
není ani bydlení,ani provozování podnikatelské činnosti“,v platném znění a v souladu
s usnesením Rady města Loun č.136/2019 ze dne 29.04.2019 záměr pronajmout nemovitý
majetek,a to vypsáním výběrového řízení na pronájem prostoru sloužícího podnikání v části
budovy č.p.125,Mírové nám.v Lounech,za následujících podmínek:
<br> o předmět nájmu: část budovy s č.p.125,objekt k bydlení,která je součástí pozemku
p.č.249 v k.ú.Louny,nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Louny,na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec
a katastrální území Louny,okres Louny,a to prostor sloužící podnikání v I.NP o výměře
163,90 m2
<br> o doba nájmu určitá na 5 let s možností prodloužení
o minimální výše měsíčního nájemného je stanovena na částku 25 000 Kč,ke které bude
<br> připočtena DPH v zákonné výši sazby s tím,že nájemné bude každoročně upravováno
o průměrnou míru inflace (CPI) předcházejícího roku,zveřejněnou ČSÚ
<br> o přípustný způsob využití: maloobchodní prodej,občerstvení případně bistro
o hodnotící kritérium: nabídnutá výše měsíčního nájemného v Kč bez DPH
o Město Louny si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o nájmu s ...

Načteno

edesky.cz/d/2981653

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   EIA   Územní plánování   Pronájem   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz