« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Blšany u Loun - KÁRA CUP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace osazení DZ
B
<br> 1
<br> Z
<br> 2
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br>
(
<br> M
<br> I
M
<br> O
<br>
P
<br> O
<br> Ř
<br> A
<br> D
<br> A
<br> T
<br> E
<br> L
<br> E
<br>
A
<br>
I
Z
<br> S
<br> )
<br> B
<br> 1
<br> Z
<br> 2
<br> Blšany
<br> u Loun
<br> LOUNY
<br> REGULOVČÍK
<br> REGULOVČÍK
<br> I
P
<br>
1
<br> 0
<br> a
6
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> E
<br> 3
<br> a
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE INSTALOVÁNO
<br> V PÁTEK 17.5.2019 V 8:00 A DEINSTALOVÁNO OKAMŽITĚ
<br> POZNÁMKY:
<br> LEGENDA:
<br> DIO na pořádání „KÁRA CUPU“
<br> Obec Blšany u Loun,Blšany u Loun 2,440 01 Louny
<br> předmět výkresu:
<br> SITUACE - OSAZENÍ DZ
<br> název projektu: formát:
<br> datum:
<br> měřítko
<br> stupen dokumentace:
<br> zodp.projektant:
<br> vypracoval:
<br> investor:
<br> DOKUMENTACE PRO DOPRAVNÍ ŘÍZENÍ
<br> kreslil:
<br> XXXX XXXXXX
<br> XXXX XXXXXX,Ostrov XXXX,XXX XX Žatec,e-mail: ales.dvorak@projekty-zatec.cz,mobil: 774 492 007
<br> 04 2019-
<br> 3 A4x
<br> XXXX XXXXXX
<br> XXXX XXXXXX
<br> X
<br> kontroloval:
<br> č.výkresu: č.paré:
<br> SITUACE - OSAZENÍ DZ
<br> DIO na pořádání „KÁRA CUPU“
<br> VYMEZENÁ ČÁST URČENÁ K PARKOVÁNÍ
<br> B1
<br> Z2
<br> E13
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> PO UKONČENÍ,TJ.19.5.2019 DO 21:00 <.>
<br> TERMÍN KONÁNÍ AKCE JE 17.5.– 19.5.2019 <.>
<br> DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ ŘEŠENÍ BYLA ZPRACOVÁNA NA
<br> ZÁKLADĚ TP 66 A ZMĚNY TP 66,AKTUALIZACE 2012 <.>
<br> Z2IP10a
<br> DETAILY DZ A VYBAVENÍ:
<br> POŘADATELSKÁ SLUŽBA BUDE ZAJIŠŤOVAT ROZMÍSTĚNÍ
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A JEHO DODRŽOVÁNÍ.V MÍSTECH
<br> UZAVŘENÍ BUDE REGULOVČÍK POŘADATELSKÉ SLUŽBY <.>
<br> AutoCAD SHX Text
komunikace II.třídy č.239
<br> AutoCAD SHX Text
účelová komunikace obce Blšany
<br> AutoCAD SHX Text
komunikace III.třídy č.22941
<br> AutoCAD SHX Text
komunikace III.třídy č.22941
<br> AutoCAD SHX Text
komunikace III.třídy č.2469
<br> AutoCAD SHX Text
účelová komunikace obce Blšany
<br> AutoCAD SHX Text
komunikace II.třídy č.246
<br> AutoCAD SHX Text
RETROREFLEXNÍ FÓLIE TŘÍDY RA1
<br> AutoCAD SHX Text
PO...
Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Blšany u Loun - KÁRA CUP
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00X2J6R*
*MULNX00X2J6R*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/4910/2019/SU/PB Louny 29.04.2019
Číslo jednací: MULNCJ 32419/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXXX XXXXXXX
<br>
Toto opatření nabylo účinnosti dne:
Sídlo:
<br> Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
415621286
415621100
p.blahout@mulouny.cz
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,jako příslušný silniční
správní úřad podle §124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),na základě návrhu žadatele Obec Blšany u
Loun,IČO 00556254,Blšany u Loun 2,440 01 Louny 1,kterou zastupuje XXXX XXXXXX,nar <.>
XX.XX.XXXX,Ostrov 2212,438 01 Žatec 1,a souhlasného stanoviska Policie ČR,KRPU DI Louny
č.j.KRPU-73191-1/ČJ-2019-040706-1-IB ze dne 15.04.2019 a podle § 77 zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci mezi městem Louny a obcí Blšany u Loun v rámci akce: „Blšany u Loun -
KÁRA CUP“,v termínu od 17.05.2019,8:00 hod.do 19.05.2019,21:00 hod <.>,při použití následujícího
dopravního značení:
<br> v rozsahu: B 1 - Zákaz vjezdu všech vozidel + E 13 text "MIMO POŘADATELE A IZS" + Z 2 - zábrana
pro označení uzavírek,IP 10a – Slepá ulice + E 3a – Vzdálenost,dle přiloženého schématu <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů,dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace
nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných
signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu pro celé o...

Načteno

edesky.cz/d/2981651

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz