« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - usnesení - zastavení řízení o odstranění: Veltěže-dodatečné povolení vrtaná studna, nakládání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - usnesení - zastavení řízení o odstranění: Veltěže-dodatečné povolení vrtaná studna, nakládání
*MULNX00X1OWJ*
*MULNX00X1OWJ*
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D LO U N Y
odbor životního prostředí
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/12445/2018/OZP/TL Louny 26.04.2019
Číslo jednací: MULNCJ 31677/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo:
<br> Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí č.p.2379
440 01 Louny
415621208
415621200
m.novakova@mulouny.cz
<br>
<br>
<br> USNESENÍ
zastavení řízení o odstranění stavby
<br> Výroková část
<br> (oznámeno veřejnou vyhláškou)
<br> Městský úřad Louny,odbor životního prostředí příslušný podle § 61 odst.1 písm.c) a § 66 odst.1
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,§ 2 odst.1 zákona č.314/2002 Sb.<,>
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,ve znění
pozdějších předpisů,věcně a místně příslušný podle § 10 a 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.1 a 2
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst.4 vodního
zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“) <,>
<br>
r o z h o d l podle ustanovení § 129 odstavce 3 stavebního zákona
<br>
<br> že řízení o odstranění stavby „Vrtaná trubní studna“ v katastrálním území Veltěže na pozemkové
parcele katastru nemovitostí číslo 987/14 zahájené dne 20.09.2018 na základě žádosti,kterou podal
p.XXXXXX XXXXXXX,Plchov XX,XXX XX Třebíz a p.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,Plchov XX,XXX XX Třebíz
(dále jen „žadatel“)
<br>
<br> z a s t a v u j e <.>
<br>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 písmene a)
správního řádu):
<br> p.XXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Plchov 15,273 75 Třebíz
p.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.XX....

Načteno

edesky.cz/d/2981649

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz