« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – změna organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Ulice Myslivecká

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-03 - VV MMB_0161949_2019 příloha
MYSLIVECKÁ - MK
<br> v prostoru křiž.Sokolnická x Dvore_ck_á„ _ „,— _ *
<br> Číslo objednávky: 015031412017
<br> POZNÁMKA.-
<br> Výkresová dokumentace je vypracována na základě požadavku MMB—OD,po podnětu ÚMČ Brno Tuřany,za účelem zjednosměrnění ÚK a instalace zóny s dopravním omezením <.>
<br> Zjednosměrnění účelové komunikace NN 2080 V prodloužení ul.Východní ve směru k ul.Sokolnická.Důvodem zjednosměrnění je zvýšení provozu na této komunikaci vozidly,které si touto účel.kom.zkracují průjezd přes Tuřany <.>
<br> Na místní kom.ul.Myslivecká omezení rychlosti na 30km/hod <.>
<br> UI.Myslivecká je MK ve zklidněné části obce,která slouží k obsluze zejména přilehlých RD <.>
<br> V současné době dochází k ohrožení bezpečnosti bydlících rychle projíždějícími vozidly <.>
<br> Šír? L 5 MÚ?
<br> MAGTSTMT MĚSTA BRNA Odbor dopravy Kounicova 67
<br> 601 67 BRNO.o1s- ff,č.j.: KRPB - ICJ - 2017 - OBOODI SPDI - souhlasí s DZ O 31 _ _ _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ B 1 / _v_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instalovat " ' insmlo" 1 H | __V'_13_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ \ (_)cL—si'ranll /,"' $"" "* VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT wpucovm.KONTRDLOVAL.<.> „,„,„ Brnenske ING.n.lMAVLICEk M.řEMAN,DiS.M.ZEMAN,:ns.ING.P.BEDAN Ik komunikace % M &%a: : Ěšáš ÚTVAR DDPRAVNÍHD INŽENÝRSTVÍ OBJEDMATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO * DATUM ČERVEN 2017 NÁZEV AKCE: FORMÁT A3 STUPEN ' MĚŘÍI'KO 1:500 MYSLIVECKA - M K „m,NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ čism VÝKRESU ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 1-VAR_1|
<br> MYSLIVECKÁ - MK,NN 2080 - ÚK
<br> [Lima/45%?
<br> a-thSTHÁT MĚSTA DUNA Odbor CÍDWGVY Kounicova 67
<br> 601 67 BRNO -018- /_\1 ___.<.>.č.j.: KRPB - / CJ - 2017 - 0600DI SFDI - souhlasí s DZ L E G E N D A : 0 B 1,_ _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STAVAJÍCÍ B 1 / _v_1.-a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instaloval ' " “Slalom & B 1 že _'—1_la_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RušENÉ _ ('ldslraml ' ' “ll-“M“" Číslo objednávky: 0151131412017 " __ Omar-%,<.> Ce POZNAMM: VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT WPRACOVAL kONTROLOVAL.<.> „,„ ...
2019-05-03 - VV MMB_0161949_2019
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel <.>,e-mail Brno dne
MMB/0161949/2019 5400/OD/MMB/0150314/2017/6 Ing.XXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> suchy.vaclav@brno.cz
<br> 2019-04-30
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Myslivecká,Dvorecká <,>
<br> Sokolnická,Brno – Tuřany <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ulice – Myslivecká,místní komunikace III.třídy a účelová komunikace NN 2080,změna
<br> organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124
<br> odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě dne 22.03.2017 podaného podnětu na změnu místní úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích – Sokolnická – silnice II.třídy,Myslivecká,Dvorecká – místní
<br> komunikace III.třídy a účelové komunikaci NN 2080,Brno,formou výkresu 1-VAR.1 s názvem
<br> „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „MYSLIVECKÁ – MK“,zpracovaného
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem červen 2017,formát 4 x A3 <,>
<br> měřítko 1:500,a dne 24.07.2017 obdrženého souhlasného vyjádření dotčeného orgánu,s podpisem
<br> a otiskem razítka Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje <,>
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - město a Brno – venkov,pod č.j.: KRPB-
<br> 168485-1/ČJ-2017-0600DI-VAC,ze dne 19.07.2017,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> místní úpravu provoz...

Načteno

edesky.cz/d/2947145

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz