« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – Ulice V Pískách, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-03 - VV MMB_0136776_2019_PALO - příloha
UL.v PÍSKÁCH - MK
<br> Pozn.: DZ bude realizováno podle TP65 a TP133.Výkresová dokumentace byla vypracována na základě požadavku MMB-OD po podnětu PČR-Dl,za účelem navedení pohybu jedoucích vozidel kolem parkujících vozidel <.>
<br> Statutární město Brno Doručeno: 29.03.2019 MMB/0136776/2019
<br> liny:1 prilohy: druh: svazek dokhiiawace
<br> l Iilll II | lllll llllllliilillllll
<br> mmbles714195n7 MAGlSTRÁT MĚSTA BRNA,Odbor dopravy POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Kouni & 57 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 601 _HNO Specializované pracoviště dOpravniho inženýrství BM a BO ' 1 -' Odsouhlaseno dne: 1 53 "53“ 201-9 L E G ENDA.' Pod č.j.: KRPB- GSM - 4 iCJ-zo'řl -0600D| o B1 /„ „_VJL DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJící Dle Š._ B *- / „Lia _ DOPRAVNI ZNACENI NAVRHOVANE 577 zakona 0.3612000 Sb.O Instalovat,' ln tahu" ) \ /“,'.' „ './ -." „ Bi V1 DOPRAVNIZNACENI RUSENE POÚD'SÍ “Aut—% M Odstranit ŠS' "0553—95 ]
<br> věnoucí ÚDI GENER.PROJEKTANT WPRACOVAL KONTRDLOVAL.<.> Brněnské ING.A."AVLÍČEK MGR.P.ANDRESOVÁ MGR.P.XXXXXXXXX XXXX.PERNICA [l_lž komunikace ; (© MMM ) WG ] “UL—“W L'rTVAR oovanvnlno INŽENÝRSTVÍ OBJEDN'ATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM BŘEZEN 2013 NÁZEV AKCE: FORHÁT A4 Souhlasíme se ZUK DOPRAVNÍ ZNAČENÍ srupeů.' ' MĚŘÍTKD 1:500 i Brněnské komunikace ; C;: __,<,> U L I C E v P I s K A C H _ M K šum“ 3367-2019 ; Brnšnql-ě Lamuni'lch 15,“EHFCGHÉ iřidá 731g“ NAZEV WKRESU'.CISLO PARE CISLO WKRESUI "-" 'mu f ' BD,<.> a',ii' '.'" ' “ ' “““: '““ “““"-"““ ZMENA DOPRAVNIHO ZNACENI „_1 l s 413— 2319
2019-05-03 - VV MMB_0136776_2019_PALO
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
<br>
<br> Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje,email,tel.Brno dne
MMB/0136776/2019/PALO
<br>
<br> 5400/OD/MMB/0136776/2019-1 Ing.XXXXX XXXXXX
<br> pales.ondrej@brno.cz
<br> tel.542 174 592
<br> 2019-04-26
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní
<br> komunikaci III.třídy,ulice V Pískách - Brno <.>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice V Pískách,Brno – místní komunikace III.třídy - Změna místní úpravy provozu na
<br> pozemní komunikaci <.>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na
<br> základě výkresové dokumentace příloha č.1,název: ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ,akce:
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE V PÍSKÁCH- MK,zpracovatel: Brněnské komunikace,a.s.<,>
<br> datum: Březen/2019,vypracoval: Mgr.P.Andresová,číslo zakázky: 0367-2019,měřítko: 1:500 <,>
<br> podaného ve věci změny místní úpravy provozu na ulici V Pískách,Brno – instalace vodorovné
<br> dopravní značení V 13 („šikmé rovnoběžné pruhy“) a související změny místní úpravy provozu na
<br> pozemní komunikaci,projednané s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o
<br> silničním provozu,Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje <,>
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov,pod č.j.: KRPB-
<br> 65561-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 19.03.2019,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o
<br> silničním provozu <.>
<br>
<br> Návrh stanovení předmětné místní úpravy provoz...

Načteno

edesky.cz/d/2947144

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz