« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - řízení - oznámení veřejného projednání návrhu, po podstatné úpravě: Územní plán obce Česká Kubice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2016-12270.pdf (137 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
nám.Míru 1,344 20 Domažlice
<br> SPIS.ZN.: OVÚP/12270/2016
NAŠE Č.J.: MeDO-30472/2019-Piv
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> Bc.XXXX XXXXXXX,DiS <.>
XXX XXX XXX
XXX XXX 763
jiri.pivonka @mesto-domazlice.cz
<br> DATUM: 02.05.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KUBICE
<br> MěÚ Domažlice,odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) (dále jen "stavební zákon"),na základě zadání územního plánu Česká Kubice pořídil v souladu
s § 50 odst.1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Česká Kubice a projednal ho
s dotčenými orgány,krajským úřadem a příslušnými obcemi.Veřejné projednání návrhu ÚP Česká
Kubice se konalo dne 24.09.2018,ke kterému bylo uplatněno několik námitek i připomínek.Pořizovatel
ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání,zpracoval s ohledem na veřejné
zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Česká
Kubice.Dotčené orgány a krajský úřad k zaslaným návrhům rozhodnutí o námitkách uplatnily souhlasná
stanoviska <.>
<br> Protože na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu Česká Kubice <,>
pořizovatel oznamuje opakované řízení (pouze k upraveným částem) o návrhu územního plánu (ÚP)
Česká Kubice ve smyslu § 52 odst.1 a § 53 odst.2 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů
(zejména zákona č.350/2012 Sb.) v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů a oznamuje,že
<br> opakované veřejné projednání k upraveným částem návrhu ÚP Česká Kubice za účasti dotčených
orgánů se koná dne
<br> 05.06.2019 (středa) v 15:00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti obecního úřadu v České Kubici <.>
<br> Do upraveného a posouzenéh...

Načteno

edesky.cz/d/2943567

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz