« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-3922.pdf (108 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1,344 20 Domažlice
<br> SPIS.ZN.: OVÚP-3922/2019
Č.J.: MeDO-29991/2019-Ky
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
podatelna@mesto-domazlice.cz
<br> DATUM: 29.04.2019
<br> DORUČENÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Městský úřad Domažlice,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznámil podle § 87 odst.1 stavebního zákona
zahájení územního řízení,ve kterém upustil od ústního jednání.Zahájení územního řízení se týká :
<br> rekonstrukce veřejného osvětlení v Milavčích II.etapa
<br> na pozemku parc.č.189/1,1419/1,1422,1423,1424,1568/2,1568/6,1568/7,1568/8,1568/13,1568/30 <,>
1589/1 v katastrálním území Milavče.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
Účastníci řízení jsou: XXXX XXXXXXX,Milavče č.p.XXX,XXX XX Domažlice 1,která dle registru osob
zemřela <.>
V souladu s ustanovením § 25 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
doručuje Městský úřad Domažlice,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad,zahájení
řízení pod spis zn.OVÚP-3922/2019 č.j.MeDO-27437/2019-Ky,stavebnímu úřadu neznámým dědicům
po výše uvedeném účastníkovi veřejnou vyhláškou <.>
Neznámí dědicové se vyzývají,aby si tuto písemnost vyzvedli <.>
Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
vedoucí odboru výstavby a ÚP
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> a současně zveřejněno na elektronické desce úřadu způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení,sejmutí a zveřejně...

Načteno

edesky.cz/d/2936084

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz