« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - oznámení voličům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (234.99 Kb)
oBEc uĚrŘrcHov
Děťichov 46,568 02 Svitá\y,tel.: 4ót sq3 t+o,IČo: 00276561
<br> E-mail: starosta.detrichov@seznam,cz
www.obecdetrichov.cz
<br> oznámení voličům o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu ve dnech 24.a 25.května 20í9
<br> v obci Dětřichov
<br> V souladu § ustanovením § 32 odst- 2 zákona é.622003 sb <.>,o volbách do Evropského
parlamentu a o změně něKerých ákonů,ve znění úěinném do,l.3.2019 <,>
<br> inf ormuii volič6 <,>
že Yolby do Evropského paílamentu se uskuteční
<br> v pátek.května m19 v době od 11:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 25,května 2019 v době od E:@ do 11:@ hodin <.>
<br> Mistem konání voleb do Evropského parlamentu
<.> Vé Volebním okískJ č.1
ie volební místnosi se sidlem: Dětňchov 46
pro voiiče s pobytem na území vymezeném:
obce Dětňchov-
<br> Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázánl jeiioh totožnosti a
stániho občanstvi České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním <,>
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem <.>
<br> Voličům - občanům jiného ělenského siátu Evropské unie bude umožněno hlasování po
prokázáni jejich totožno§i a státního offianstvljiného ělenského státu - např.pír]kazem o povolení
k trvalému pobytu či potvženim o přechodném pobytu na územi eeské republiky (v případě
uvedeného potvžení ve spojení s jiným dokladem totožnosti) či jiným dok|adem (např.cestovním
pasem iiného členského státu) <.>
<br> Hlasovací lístky budou votičům dodány do domácností nejpozdéji v úterý 21.kvétna 2019,ve
dnech voleb volič Mo na požádáni obdrží pímo ve volebni místnosti <.>
<br> Voličský prukaz opravňuje voliče ve dn€ch voleb k hlásování v jakémkoliv vo|ebním okrsku na
územl České republiky <.>
<br> v DétFrchově dne 25,04.201 9
<br> OBECNÍ (IIUD
DĚTí.IcEoV
<br> 5ót 02 SVITAVY
<br> Tonáš Mí§ný
§aro§a obce Détftchov

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz