« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - oznámení voličům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (234.99 Kb)
oBEc uĚrŘrcHov
Děťichov 46,568 02 Svitá\y,tel.: 4ót sq3 t+o,IČo: 00276561
<br> E-mail: starosta.detrichov@seznam,cz
www.obecdetrichov.cz
<br> oznámení voličům o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu ve dnech 24.a 25.května 20í9
<br> v obci Dětřichov
<br> V souladu § ustanovením § 32 odst- 2 zákona é.622003 sb <.>,o volbách do Evropského
parlamentu a o změně něKerých ákonů,ve znění úěinném do,l.3.2019 <,>
<br> inf ormuii volič6 <,>
že Yolby do Evropského paílamentu se uskuteční
<br> v pátek.května m19 v době od 11:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 25,května 2019 v době od E:@ do 11:@ hodin <.>
<br> Mistem konání voleb do Evropského parlamentu
<.> Vé Volebním okískJ č.1
ie volební místnosi se sidlem: Dětňchov 46
pro voiiče s pobytem na území vymezeném:
obce Dětňchov-
<br> Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázánl jeiioh totožnosti a
stániho občanstvi České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním <,>
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem <.>
<br> Voličům - občanům jiného ělenského siátu Evropské unie bude umožněno hlasování po
prokázáni jejich totožno§i a státního offianstvljiného ělenského státu - např.pír]kazem o povolení
k trvalému pobytu či potvženim o přechodném pobytu na územi eeské republiky (v případě
uvedeného potvžení ve spojení s jiným dokladem totožnosti) či jiným dok|adem (např.cestovním
pasem iiného členského státu) <.>
<br> Hlasovací lístky budou votičům dodány do domácností nejpozdéji v úterý 21.kvétna 2019,ve
dnech voleb volič Mo na požádáni obdrží pímo ve volebni místnosti <.>
<br> Voličský prukaz opravňuje voliče ve dn€ch voleb k hlásování v jakémkoliv vo|ebním okrsku na
územl České republiky <.>
<br> v DétFrchově dne 25,04.201 9
<br> OBECNÍ (IIUD
DĚTí.IcEoV
<br> 5ót 02 SVITAVY
<br> Tonáš Mí§ný
§aro§a obce Détftchov

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz