« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Návrh závěrečného účtu 2018 + rozpočtové opatření 12019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (3288.96 Kb)
obec Dětřichov Závéreéný úěet za rok 2018 sestavený v Kč ke dni 31.12.2018 Údale o organizaci Identifikačníčíslo 002'7656l NIizev Obec Pošta Kontaktní údaje Telefon E-mail Web obec Děťichov Dětřichov 46 568 02 461 593 l4o obec.detrichov@tiscali.cz www.obecdetrichov.cz obsah závěrečného účtu finančních vztahů (kaje,obce,DSO a vnitŤni předpisy) y]čtování finančnich vztabů (súmi rozpočet.slátni fondy a inančrú hospodaření zňzerrých PO a hospodaření s jejich majetkeín o výsledku přezkoumání hospodaření doplňující údaje l/l0 Závěrďný účď ob@ Dčtřichov za rck 20l 8 Plnění rozpočtu obce Rozpis plnění daňových při|mů sR UR 9/"sR 7,1JR 0000 1l1l Daň z Dříinů §z.osob Dlac6á Dlfuci 9l3100,00 1 303 553,00 l 303 55],0l 142,1ú l00,00 0000 I ll2 XXX z Ďřiimu ivz.osob Ďlácčná ú].latník XX 000,00 30 200,00 30194.04 12o.78 9998 ll l3 XXX z Dňim! Xýz,osob wbimná siržkou lXó XXX,00 l ] 9 500,00 l19 318,7ó ll2,56 99,85 0000 l ]2l Dan 7 piiimů pEv,osb l l00 000,00 l l00 000.00 I 095 726,3l 99,6l 99,6] 0000 1122 Daň Z ířiimů p.áv.osb a ob@ 290 000,00 547 ]an.00 547 ]o(j,Ul lE8,7ó l00,0{ 0000 12ll Daij z pňdané hodnoty 2 0o0 000,00 2 700 000,00 2 695 711,1l l]4,70 0000 l]35 Poplatky za oóěti pozqnků plnói ílesa 0.00 2617,2a 2 617-29 0,00 l00.0{ 0000 1340 PóDlátčk 2 Drovo7 svstónu Ko 207 000,00 207 000,00 202 547-ol o7,85 97,85 0000 l34l 4 ó00 00 4 8l5,00 4 815.0C l0,4'.6,1 l00,fi] 1344 PoDlatck rc vsfuDn.ho 900.00 l 500 00 l 500 0f l66,67 l00,0{ 0000 Poplatek z ub],rovací kapacity 6 600.00 0 942,00 9 942 0l] 150,64 l00,0{ 0000 l36l 2 500,00 3 500,00 3 570.0{ l42,80 l02.0( 0000 l ]]!l l 20 000,00 ]l 500,00 ]] 448,l51,24 o9,84 0000 15l l Daň z nmoviÝch věci ó00 000.00 ó00 000,00 57Ió]a,oj 95,27 0000 NI Ť,ř.tÉnsl 2e vš€ob.Do}].sD.st,rczD,0,00 6? 946,00 67 946,0l,0,00 I00.0C 0000 4 2.NI Dř.tmnsí E:t,r,v nám.$úh JoiV ó7100,00 67100,00 6710o,0C l00,00 ] 00.0c 0000 ó ost.Nl Dř,trustjrr,zc státniho rczD,] ] q 700,00 50 l62,00 59 162 0c 49,43 100,00 0000 22 Nl,pi hanst] od }Éiů ] l0 000,00 ]2000...

Načteno

edesky.cz/d/2917895


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz