« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 26.3.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 26.3.2019
ZÁPIS
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rožnov,které se konalo dne 26.března 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Přítomni: Procházka Zbyněk,XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXX,Bc.XXXXX J an,Ing.Pohl J aromír,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX Hosté: občané dle prezenční listiny
<br> Program schůze:
<br> 1) Zahájení schůze,schválení programu schůze
<br> 2) Jmenování zapisovatele,schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3) Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
<br> 4) Návrh rozpočtu obce Rožnov na rok 2019
<br> 5) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rožnov na roky 2020 až 2022 6) Žádost o poskytnutí dotace na činnost SDH Rožnov
<br> 7) Žádost o bezúplatný převod pozemků mezi obcí Rožnov a Královéhradeckým kraj em 8) Žádost o odkoupení obecního pozemku
<br> 9) Převzetí darovaného pozemku do vlastnictví obce Rožnov
<br> 10) Různé
<br> 1 1) Diskuze
<br> 12) Návrh usnesení
<br> 13) Závěr
<br> 1.Schůzi zahájil v 18:00 hodin starosta obce p.Zbyněk Procházka.Seznámil přítomné s
<br> programem schůze.K programu nebyly připomínky,program byl schválen.Hlasování: pro 7,proti 0 zdržel se 0 <.>
<br> 2.Zapisovatelem dnešní schůze byla určena p.Pištová.Do návrhové komise byli navrženi p.XXXXX a p.Pácalt.Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p.Vanžůra a p.Mervart.Hlasování: pro 7,proti 0 zdržel se 0 <.>
<br> 3.Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze.Zápis byl vypracován,řádně ověřen a zveřejněn na úředních deskách obce.Na Státní pozemkový úřad v Náchodě byla odeslána žádost o provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú.Rožnov a V k.ú.Neznášov <.>
<br> 4.Návrh rozpočtu obce na rok 2019 byl zveřejněn na úředních deskách obce od 8.3.2019 v závazných ukazatelích.Rozpočet byl sestaven jako přebytkový.Zastupitelstvu obce byly závazné ukazatele podrobně popsány a navrženy na rozdělení do jednotlivých položek.Ke schválení byly předloženy příjmy ve výši 6.487.000 Kč,výdaje ve výši 5.829.237 Kč,iinancování ve výši 657.763 Kč (z...

Načteno

edesky.cz/d/2856931

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz