« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2019
USNESENÍ
<br> přijatá zastupitelstvem obce Rožnov na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 26.března 2019
<br> A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
<br> 1 <.>
<br>.U'
<br> 8.9 <.>
<br> program jednání zasedání dle předloženého návrhu
<br> 2.volbu návrhové komise : Bc.Pišta,p.Pácalt 3.4.rozpočet na rok 2019 jako přebytkový,příjmy ve výši 6 487 000,- Kč,výdaje ve výši 5 829 237,-
<br> volbu ověřovatelů zápisu : p.Vanžůra,p.Mervart
<br> Kč a financování ve výši 657 763,- Kč (z toho 380 456,- Kč splátka půjčky a 277 307,- Kč přebytek do dalších let).Jako závazné ukazatele rozpočtu jsou stanoveny finanční objemy jednotlivých paragrafů <.>
<br> střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2022
<br> poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000,- Kč na celoroční činnost příjemci,Sboru dobrovolných hasičů Rožnov,se sídlem Rožnov 72,551 01 Jaroměř,IČ 48623466 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem,dle vzorové smlouvy,kterou zastupitelstvo současně schvaluje na této schůzi
<br> bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p.č.614/2 (ostatní plocha — silnice,o výměře 791 m2),p.č.262/31 (ostatní plocha — jiná plocha,o výměře 56 m2) a p.č.649/11 (ostatní plocha — ostatní komunikace,o výměře 72 m2) v k.ú.a obci Rožnov,od Královéhradecke'ho kraje.Zastupitelstvo obce Rožnov zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy s formulací zákazu zcizení: „Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí,které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat,užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníkem a místní komunikací,v souladu s veřejným zájmem,tj.zejména je nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a XXX jej k takovým účelům neposkytne.Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.“
<br> vyvěšení zámě...

Načteno

edesky.cz/d/2848759

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz