« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na realizaci projektu SASRD (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE.pdf [2,02 MB]
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o POSKYTNUTÍ DOTACE NA ÚHRADU VÝDAJÚ NA REALIZACI PROJEKTU SASRD
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
<br> uzavřena v souladu s 55159 a násl.zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších právních předpisů,a se zákonem č.25/200 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů
<br> OBEC ČERMNÁ VE SLEZSKU
<br> Čermná ve Slezsku č.p.81
<br> IČ: 00349707
<br> DIČ: C200849707
<br> Zastoupená: Milanem Baroněm,starostou Bankovní spojení: 27021821/0100
<br> (dále jen „poskytovatelů
<br> a
<br> STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU víTKOV,příspěvková organizace Se Sídlem: Bezručova 585,749 01 Vítkov
<br> IČ: 732 14 392
<br> DIČ: neplátce
<br> Zastoupený: lng.Šárkou Medunovou.ředitelkou Bankovní spojení: 107-1422010297/0100
<br> (dále jen „příj emce“)
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku
<br> tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
<br> l <.>
<br> 1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši 54.136: Kč.Slovy: padesátčtyřitisicstotřicetšestkorunčeských (dále jen „dotace“) <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí dotace je na neinvestiční činnost na spolufinancování (5% spoluúčast) na projektu SASRD — Sociálně aktivizační Služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na období od 1.l.2018 do 31.12.2020 <.>
<br> 3.Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví
<br> této smlouvy,ve splátkách,vždy k 31.08.daného kalendářního roku <.>
<br> 2018 : 18.045,33 Kč <.>
<br> 2019 = 18.045,33 Kč <.>
<br> 2020 =18.045,34 Kč <.>
<br> 4.Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl.1.odst.2 této smlouvy jako dotace
<br> neinvestiční.Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace,která musí být použita na úhradu jiných výdajů než:
<br> &)
<br> 13) C)
<br> výdajů Spojených s pořízením hmotného majetku dleš 26 odst.2 zákona č.586! 1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit.zákona“) <,>
<br> výdajů spojených S po...

Načteno

edesky.cz/d/2797243

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz