« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – realizace stavby I/41 Brno, ul Hněvkovského, oprava krytu vozovky – objízdná trasa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-15 - VV OV-ČJ_11590-19_HAS
[[
<br> ]
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice
<br> pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br>
<br>
Číslo jednací: OV-ČJ/11590-19/HAS
Spisová značka: OV/2700-2019/HAS
Vyřizuje/linka: Ing.arch.Soňa Hanzlová/533304450
E-mail: hanzlova@slapanice.cz
V Brně dne: 27.02.2019
Datová schránka: 2xfbbgj
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné
účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě podnětu spol.Skanska a.s <.>,se sídlem
Křižíkova 682/34a,186 00 Praha 8,IČO 26271303; zastoupené na základě předložené plné moci
spol.ZLINMARK DZ s.r.o <.>,se sídlem Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno,IČO 04262701 (dále
též „podatel“) ze dne 12.02.2019,doplněného dne 20.02.2019 a dne 26.02.2019 a po předchozím
projednání s dotčeným orgánem podle ust.§ 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním
provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované
pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 687/24,611 32 Brno,IČO 7515149,podle
ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici: č.II/152 v k.ú.Modřice
<br> na silnici: č.II/15278 v k.ú.Modřice
<br> z důvodu: realizace stavby „I/41 BRNO,UL.HNĚVKOVSKÉHO; OPRAVA KRYTU
VOZOVKY“ – objízdná trasa
<br> podle předložené dokumentace pro akci: „I/41 BRNO,UL.HNĚVKOVSKÉHO; OPRAVA KRYTU
VOZOVKY“,výkres: „DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ“,číslo přílohy 03; vypracované
spol.ZLINMARK DZ s.r.o <.>,se sídlem Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno,IČO 04262701
...

Načteno

edesky.cz/d/2796480

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz