« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Opatření obecné povahy – silnice I/41 Brno – dálniční přivaděč Brno-jih, ul. Hněvkovského, Brno, km 2,480 – 3,030

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-15 - JMK 37892_2019
KRAJSKÝ ÚŘAD J IH OMOR AV SKÉH O KRAJ E
<br> O d b o r d o p r a v y
<br> Ž e r o t í n o v o n á m ě s t í 3,6 0 1 8 2 B r n o
<br> Č.j.: JMK 37892/2019 Sp.zn.: S-JMK 11685/2019/OD Brno,08.03.2019
<br> Stránka 1 z 4
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S t a n o v e n í p ř e c h o d n é ú p r a v y p r o v o z u n a p o z e m n í k o m u n i k a c i
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle
<br> ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
<br> o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) <,>
<br> ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích I <.>
<br> třídy,postupem v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu právnické osoby Skanska a.s.<,>
<br> Křižíkova 682/34a,186 00 Praha 8,IČ: 262 71 303,zastoupená na základě plné moci společností
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>,Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno,IČ: 042 62 701 (dále jen podatel),ze dne
<br> 23.01.2019,po projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,Závodem
<br> Brno,Šumavská 33,656 09 Brno,IČ: 659 93 390,jakožto organizací pověřenou výkonem práv státu
<br> k dotčené silnici I.třídy,a po projednání s Policií ČR,Krajským ředitelství policie Jihomoravského
<br> kraje,Odbor služby dopravní policie (č.j.KRPB-21223-3/ČJ-2019-0600DP ze dne 07.03.2019),vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.a) v souladu s ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v e n í p ř e c h o d n é ú p r a v y p r o v o z u
<br>
<br> silnice: I/41 Brno – dálniční přivaděč Brno-jih
<br> v místě: ul.Hněvkovského,Brno,km 2,480 – 3,030
<br> důvod: realizace stavby: „I/41 Brno,ul.Hněvkovského,oprava krytu vozovky“
<br> termín: Etapa I od: 17.03.2019 do: 02.04.2019
<br> Etapa II od: ...

Načteno

edesky.cz/d/2796479

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz