« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – silnice II/380, ulice Sokolnická, místní komunikace III. třídy, ulice Roviny, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-14 - VV MMB_0110235_2019_ZAV
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0326960/2018/7 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0110235/2019/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 239/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnici II/380,ulice Sokolnická <,>
<br> místní komunikace III.třídy,ulice Roviny,Brno
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> dne 24.10.2018 podaného návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích –
<br> silnici II/380,ulice Sokolnická,místní komunikace III.třídy,ulice Roviny,Brno,formou výkresu č.01.1 <,>
<br> s názvem „ÚPRAVA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“,pod názvem akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE
<br> SOKOLNICKÁ – II/380“,datum: ŘÍJEN 2018,formát: A3,měřítko 1:750,č.zakázky: 1100-2018 <,>
<br> zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,projednaného s dotčeným
<br> orgánem - Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované
<br> pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3
<br> zákona o silničním provozu,s vydáním jeho vyjádření pod č.j.: KRPB-220588-1/ČJ-2018-0600DI,ze
<br> dne 16.10.2018,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnici II/380,ulice Sokolnická a místní
<br> komun...
2019-03-14 - VV MMB_0110235_2019_ZAV příloha
Sokolnická I
I/380
<br> Sokolnická II/380
<br> B
2
<br> 0
a
-7
<br> 0
<br> B
2
<br> 0
a
-7
<br> 0
<br> SL
<br> B
2
<br> 0
a
-7
<br> 0
<br> SL
<br> B
2
<br> 0
b
-7
<br> 0
<br> SL
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> R
o
v
in
<br> y
<br>
IJ 4a
<br> IJ
4a
<br> P 4
<br> IJ
4
a
<br> IJ
4
a
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> P 3
<br> OD
ST
<br> RA
NI
<br> T
<br> 7
<.> 3
<br> cca 100m
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> 0326960_2018_MC Tuřany_kř.Sokolnická_Roviny
<br> cca 100m
<br> 7.6
<br> 7
<.> 2
<br> 7
<.> 3
<br> cca 100m
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br>
<br> SPDI - souhlasí s DZ
<br> č.j.: KRPB - / ČJ - 2018 - 0600DI
KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ŘÍJEN 2018
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:750
<br> A3
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 1100-2018
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace a.s <.>
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> BC.VL.REKOVÁ,MBA BC.VL.REKOVÁ,MBA
<br> UL.SOKOLNICKÁ - II/ 380
<br> ULICE SOKOLNICKÁ - II/ 380
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> O
D
<br> S
T
<br> R
A
<br> N
IT
<br> P
1
<br> P
1
(p
<br> o
u
z
e
p
ra
<br> v
á
è
á
s
t k
<br> øíž
e
n
í)
<br> INSTALOVAT dl.100m
<br> INSTALOVAT dl.100m
V 1a (0,125)
<br> INSTALOVAT dl.cca100m
<br> V 1a (0,125)
<br> INSTALOVAT dl.cca100m
pak napojit na pøípadné stávající VDZ
<br> stávající VDZ
pak napojit na pøípadné
<br> P
1
(p
<br> o
u
z
e
l
e
v
á
è
á
s
t
k
øí
ž
e
n
í)
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2794198

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz